Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

http://www.parlament.al/web/Kushtetuta_e_Republikes_se_Shqiperise_e_perditesuar_1150_1.php