REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Kuvendi

 P R O J E K T L I GJ

PËR  BUXHETIN E VITIT 2014

 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, 84, pika 4, dhe 158, të Kushtetutës, dhe të nenit 30, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

 KREU I

BUXHETI

Neni l

 Buxheti për vitin 2014 është:

Të ardhurat                                                   363 966      milionë lekë;

Shpenzimet                                                    455 566      milionë lekë;

Deficiti                                                                91 600      milionë lekë.

Ai përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve.

Neni 2

Buxheti i shtetit  për vitin 2014 është:

Të ardhurat                                                289 345    milionë lekë;

Shpenzimet                                                380 945     milionë lekë;

Deficiti                                                           91 600       milionë lekë.

Neni 3

 Buxheti vendor për vitin 2014 është:

Të ardhurat                                                                     33 055    milionë lekë;

Nga të cilat:

Granti i pakushtëzuar nga buxheti qendror       18 982   milionë lekë;

Të ardhura të tjera                                                        14 073   milionë lekë;

Shpenzimet                                                                       33 055    milionë lekë.

 Neni 4

Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2014 është:

l. Skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror

Të ardhurat, gjithsej                                            95 304    milionë lekë;

Nga të cilat:

- kontributet                                                         53 200    milionë lekë;

- transferimet nga buxheti i shtetit               42 104    milionë lekë;

Shpenzimet                                                             95 304   milionë lekë.

Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave dhe ndryshon sa herë që rriten pagat dhe pensionet. Këshilli i Ministrave ka të drejtë të përcaktojë një kontribut të veçantë minimal për personat e vetëpunësuar në bujqësi dhe për kategoritë specifike të personave të vetëpunësuar. Diferenca ndërmjet kontributeve të veçanta me kontributin minimal mbulohet nga transferta e buxhetit të shtetit, por jo më shumë se kufijtë e transfertave të përcaktuara në këtë ligj. Për vitin 2014, teprica e të ardhurave, sipas programeve dhe degëve të sigurimit shoqëror, përdoret për mbulimin e deficitit të degës së pensioneve.

2. Skema e sigurimit suplementar

Të ardhurat, gjithsej                                                5 496     milionë lekë;

Nga të cilat:

-  kontributet                                                               730     milionë lekë;

-  transferimet nga buxheti i shtetit                  4 766     milionë lekë;

Shpenzimet                                                                5 496      milionë lekë.

Shpenzimet administrative, si pjesë e shpenzimeve totale për skemën e sigurimeve shoqërore, janë jo më shumë se 1930 milionë lekë dhe ndahen sipas skemave në proporcion me shpenzimet e drejtpërdrejta.

 Neni 5

Buxheti i sigurimeve shëndetësore për vitin 2014 është:

Të ardhurat, gjithsej                                              32 910  milionë lekë;

Nga të cilat:

- kontributet dhe të tjera                                  8 619  milionë lekë;

- transferimet nga buxheti i shtetit             24 291  milionë lekë;

Shpenzimet                                                          32 910  milionë lekë.

Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 6

 Buxheti i fondit për kompensimin në vlerë të pronarëve për vitin 2014 është:

Të ardhurat, gjithsej                                              1 600 milionë lekë;

Nga të cilat:

- të ardhura të tjera                                        1 300   milionë lekë;

- transferimet nga buxheti i shtetit              300   milionë lekë;

Shpenzimet                                                       1 600    milionë lekë.

 Neni 7

Përdorimi dhe investimi i fondit rezervë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore bëhen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

KREU II

BURIMET PËR MBËSHTETJEN E SHPENZIMEVE

TË BUXHETIT TË SHTETIT

Neni 8

Të ardhurat e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

Grantet                                                                 8 500     milionë lekë;

Të ardhurat tatimore                                  260 617     milionë lekë;

Të ardhurat jotatimore                               20 228       milionë lekë.

  Neni 9

 Kufiri i financimit të deficitit të buxhetit të shtetit nga burime të brendshme dhe të huaja është 91 600 milionë lekë, nga i cili 300 milionë lekë financohen nga të ardhurat e privatizimit. Në rast mosrealizimi të të ardhurave të buxhetit dhe të të ardhurave nga privatizimi, huamarrja totale për financimin e deficitit prej  91 300 milionë lekësh nuk ndryshon. Këshilli i Ministrave merr masa për kompensimin e diferencave nga burime suplementare ose nga shkurtimi i shpenzimeve.

Të ardhurat nga privatizimi mbi shumën e parashikuar në këtë buxhet përdoren jo me pak se 50% për uljen e borxhit publik dhe pjesa tjetër përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për rritjen e kufirit të shpenzimeve kapitale, e cila, automatikisht, rrit kufirin e deficitit të buxhetit të shtetit, të përcaktuar në nenet 1 dhe 2, të këtij ligji.

KREU III

SHPENZIMET E BUXHETIT TË SHTETIT

Neni 10

Shpenzimet e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

Shpenzimet korrente                                       272 925  milionë lekë;

Shpenzimet kapitale                                         66 520   milionë lekë;

Fondi rezervë                                                     1 500   milionë lekë;

Kontingjenca                                                      3 000   milionë lekë;

Fondi për rritjen e pagave dhe pensioneve         2 000  milionë lekë.

Detyrimet e prapambetura                                     35 000   milione lekë.

Kufiri i shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion, në nivel programi, është sipas tabelës 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Detyrimet e prapambetura shpërndahen sipas rregullave, procedurave dhe kritereve të vendosura me vendim të Këshillit të Ministrave dhe regjistrohen, sipas ministrive përkatëse, mbi kufirin e miratuar në tabelën nr.1 bashkëlidhur këtij ligji.

Fondi i kompensimeve prej 1100 milionë lekësh përdoret për kompensimin e shtresave në nevojë sipas rregullave, procedurave dhe kritereve të vendosura me vendim të Këshillit të Ministrave dhe u shpërndahen ministrive përkatëse mbi kufirin e miratuar në tabelën nr.1 bashkëlidhur këtij ligji.

Këshilli i Ministrave vendos norma dhe standarde financiare për shpenzimet publike, të cilat janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

 Neni 11

Numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 86 500 punonjës. Numri maksimal i punonjësve për çdo ministri dhe institucion qendror, i dhënë  në tabelën 2, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, detajohet nga ministritë dhe institucionet qendrore në përputhje me strukturat e miratuara për çdo institucion varësie. Këshilli i Ministrave mund të rialokojë numrin e punonjësve ndërmjet institucioneve të përmendura në tabelën 2, në rastin e ristrukturimit të institucioneve ekzistuese apo krijimit të institucioneve të reja. Numri rezervë, i parashikuar në tabelën 2, përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për krijimin e institucioneve të reja. Këshilli i Ministrave përcakton numrin maksimal të punonjësve me kontratë të përkohshme për çdo ministri dhe institucion qendror. Fondi i veçantë i institucioneve buxhetore prej 1 200 milionë lekë shpërndahet dhe përdoret me miratimin e ministrit të Financave dhe sipas procedurave që përcaktohen me udhëzim të tij.

Për vitin 2014 nuk miratohet asnjë ndryshim në strukturat organike të njësive të qeverisjes qendrore me efekte financiare shtesë në koston e personelit, të përllogaritur sipas strukturës së miratuar, me përjashtim të institucioneve të reja të krijuara.

Ky përcaktim përfshin edhe ato struktura, në të cilat paga për funksion jepet ose është sipas gradës përkatëse, ku çdo rritje në gradë do të bëhet efektive vetëm nëse nuk shoqërohet me efekte financiare shtesë në koston e përllogaritur sipas gradave të miratuara.

 Neni 12

 Paga e Presidentit të Republikës është 257 000 lekë në muaj.

Neni 13

Fondi rezervë i buxhetit prej 1 500 milionë lekësh përdoret nga Këshilli i Ministrave për raste të paparashikuara të institucioneve buxhetore. Fondi i kontingjencës prej 3 000 milionë lekësh përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave. Fondi për rritjen e pagave e të pensioneve prej 2 000 milionë lekësh shpërndahet nga ministri i Financave, sipas vendimeve të Këshillit të Ministrave.

 Neni 14

 Buxheti i pushtetit gjyqësor administrohet nga Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, në mbështetje të ligjit nr.8363, datë 1.7.1998, “Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor”. Bordi i kësaj zyre bën shpërndarjen e fondeve buxhetore nga programi i buxhetit gjyqësor, sipas tri niveleve të këtij pushteti.

 Neni 15

Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor, sipas formulës së paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar për çdo njësi të pushtetit vendor paraqitet në tabelën 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Fondi i kompensimit nga totali i transfertës së pakushtëzuar përdoret nga Ministria e Financave, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondet për zhvillimin e rajoneve shpërndahen sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Fondet për konviktet e arsimit parauniversitar shpërndahen sipas aneksit 4, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondet për administrimin e qendrave të shërbimit social shpërndahen sipas aneksit 5, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Bashkitë, që kanë deri në 20 000 banorë, përdorin deri në 25 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Bashkitë, që kanë 20 001 – 50 000 banorë, përdorin deri në 20 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Bashkitë, që kanë mbi 50 001 banorë, përdorin deri në 15 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Komunat, që kanë deri në 3 000 banorë, përdorin deri në 45 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Komunat, që kanë 3 001 – 10 000 banorë, përdorin deri në 40 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Komunat, që kanë 10 001 – 15 000 banorë, përdorin deri në 35 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Komunat, që kanë mbi 15 001 banorë, përdorin deri në 30 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Këshillat e qarqeve përdorin deri në 50 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ.

Pjesa e të ardhurave nga renta minerare, që u takon njësive të qeverisjes vendore, shpërndahet nga Ministria e Financave, sipas kërkesave të njësive të qeverisjes vendore, në përputhje me procedurat ligjore dhe formulën e dhënë në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Kur shoqëritë aksionare të ujësjellës-kanalizimeve dhe njësitë e qeverisjes vendore për sistemin e pompimit rezultojnë debitore për furnizimin me energji elektrike ndaj kompanisë së shpërndarjes deri në fund të tremujorit të tretë, transferta e pakushtëzuar e njësive të qeverisjes vendore e tremujorit të katërt bllokohet dhe përdoret për shlyerjen e këtyre detyrimeve.

Fondet që, sipas këtij neni, u vihen në dispozicion njësive të qeverisjes vendore, fondet e tjera që, me akte të tjera ligjore dhe nënligjore, u kalojnë njësive të qeverisjes vendore, si dhe me vendimet e këshillave komunalë, bashkiakë dhe të këshillave të qarqeve, që kanë lidhje me përdorimin e fondeve buxhetore, bëhen publike.

 Neni 16

 Fondet e buxhetit të shtetit për arsimin e lartë shpërndahen në formën e grantit. Formula për ndarjen e grantit jepet në aneksin 6, që i bashkëlidhet këtij ligji. Kriteret për përdorimin e granteve konkurruese në arsimin e lartë janë të njëjta me ato të përcaktuara në aneksin 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 17

Kufiri i shpenzimeve, sipas tabelës l, që i bashkëlidhet këtij ligji, mund të rishpërndahet gjatë vitit ndërmjet programeve brenda të njëjtit institucion buxhetor apo ndërmjet programeve të institucioneve të ndryshme nga Këshilli i Ministrave, deri në masën 10 për qind të shumës së përgjithshme të shpenzimeve korrente apo shpenzimeve të përgjithshme kapitale, duke ruajtur totalin e shpenzimeve korrente dhe kapitale.

 Neni 18

 Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të borxhit të shtetit dhe atij të garantuar të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2014, është 120 403 milionë lekë, i dhënë me hollësi, si më poshtë:

1. Për huamarrjen vjetore neto për mbështetjen buxhetore deri në 45, 800 milionë lekë.

2. Për huamarrjen neto për financimin e projekteve të huaja  deri në 27, 313   milionë lekë.

3. Për rritjen vjetore  të garancive të shtetit, në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 8,290 milionë lekë.

4. Kufiri për rritjen vjetore të stokut të borxhit, si rezultat i mbështetjes buxhetore për  pagesën e detyrimeve të prapambetura deri në 35,000 milionë lekë.

Stoku i borxhit shtetëror, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë 961,863 milionë lekë.

Stoku i borxhit të garantuar, përfshirë kursin e këmbimit, vlerësohet të arrijë 66,180 milionë lekë.

 

Neni 19

Ngarkohet Ministria e Financave të nxjerrë udhëzime për zbatimin e këtij ligji.

 

Neni 20

Ky ligj hyn në fuqi menjëherë, botohet në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2014.

 

K R Y E T A R I

ILIR META

 

ANEKS 1

FORMULA E TRANSFERTËS SË PAKUSHTËZUAR –  KRITERET DHE KOEFICENTËT

 

 Kriteri  Koeficienti Vlera(në mijë lekë)  Arsyeja themelore

Transferta e Pakushtëzuar Gjithsej  (13,132,000 mijë lekë)  [TP]

Transferta e pakushtëzuar për një  bashki/komunë ose qark është e barabartë me shumën përkatëse që rezulton nga aplikimi i formulës për shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar dhe transferua konviktet dhe shërbimet sociale.

Alokimi i Transfertës së Pakushtëzuar – (Shuma  12,582,915 mijë lekë) [TP]

Pjesa e Qarqeve [Q]   9% 1,132,462 Ky raport u jep Qarqeve fonde  për shpenzimet e tyre administrative, për mirëmbajtje dhe investime  të rrugëve rurale dhe për shpenzime të tjera operative.
Pjesa për Bashkitë/Komunat[B/K] 91% 11,450,453 Për të siguruar financimin e funksioneve kryesore të ushtruara nga niveli i parë i Qeverisjes Vendore  (Bashki/Komune).
1. Shpërndarja e pjesës së Bashkisë/Komunës [B/K]
Grand i Përgjithshëm[GP] = [GP] * 1.00 100% 11,450,453 Pjesa  e plote për B/K alokohet në hapin e parë në grandin e përgjithshëm.
2. Shpërndarja e Grantit të Përgjithshëm për Bashkitë/Komunat
Popullsia [P-B/K] = [GP-B/K] * 0.70 70.0% 8,015,317 Ky është kriteri kryesor pasi popullsia është një tregues i lidhur ngushtë me shpenzimet dhe nevojat për shërbime. Alokimi i [P-B/K] ndahet proporcionalisht me popullsinë relative të çdo Bashkie/Komune kundrejt popullsisë totale.  Popullsia për vitin 2014 është marrë nga të dhënat e Gjendjes Civile  të muajit Shtator 2013.
Sipërfaqja e komunave [S-K] = [GP-B/K] * 0.15 15% 1,717,568 Ky element është i aplikueshëm vetëm për komunat. Komunë me sipërfaqe më të madhe nënkupton (për të gjitha kushtet e tjera të barabarta) ka rrugë më të gjata dhe shpenzime të tjera infrastrukturore që kushtojnë.  Alokimi i [S-K] ndahet proporcionalisht me sipërfaqen relative të çdo komune kundrejt sipërfaqes totale. Për  komuna malore sipërfaqja është llogaritur si totali i sipërfaqes bazë  shtuar me katër herë.
Shërbimet Urbane [SHU-B]  = [GP-B/K] * 0.15 15% 1,717,568 Ky koeficient  për simetri me komunat është 15% e totalit të fondit  dhe  ndahet proporcionalisht me popullsinë relative të çdo bashkie kundrejt popullsisë totale të bashkive.Për  bashkitë e vlerësuara si bashki në nevojë koeficienti i shërbimeve urbane është llogaritur duke  shtuar me 2 herë numrin faktik të popullsisë. Për bashki malore, koeficienti i shërbimeve urbane është llogaritur duke shtuar me 2 herë numrin faktik të popullsisë.  Për bashkitë malore e njëkohësisht në nevojë  koeficienti i shërbimeve  urbane është llogaritur duke  shtuar  4 herë  numrin faktik të popullsisë për këto bashki.
3. Rregullimi i Ekualizimit Fiskal për  Bashkitë dhe Komunat
Ekualizimi Fiskal(B/KPCR-NPCR)*(+/-25%)*Popullsia [PCR] -TAPF = Të ardhura                         për frymëN = nacionale 25% 1,087,397 Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike të vitit 2012, të taksës vendore të biznesit të vogël dhe taksës së automjeteve të përdorura.B/K që kanë të ardhura për frymë më të larta se sa të ardhurat nacionale për frymë kontribuojnë 25% të diferencës ndërmjet të dyjave shumëzuar me popullsinë e tyre. B/K që kanë të ardhura për frymë me të ulëta se të ardhurat nacionale për frymë marrin 25% të së njëjtës diferencë të llogaritur në të njëjtën mënyrë.
Rregullimi transitor  (rezultati +1 %  kundrejt vitit 2013)(B/KR2013)*(101) R = të ardhura për një vit të         dhënë Kufiri+1.%koeficienti101 % 292,566 B/K  të cilat, pas rezultateve të ekualizimit fiskal kanë një grand që është më i ulët se  101 % i vitit 2013 kompensohen për diferencën.
Rregullimi transitor(rezultatet kundrejt vitit 2013) Kufiri>8 %Koeficienti8 % (752,326) Pas rezultateve të ekualizimit fiskal, ato B/K të cilat përfitojnë një rritje mbi 8 % krahasuar me vitin 2013, kontribuojnë  për rritjen e garancisë minimale për fryme dhe fondin e kompensimit në masën e tejkalimit mbi 8 % krahasuar me rezultatin e transfertës të vitit 2013.
Kompensimi i garancisë minimale për frymë. B – 3,220 minimumi për frymë K – 2,000 minimum për frymë 299.864 Për të siguruar një të ardhur të garantuar minimale për frymë, ky kompensim krahason të ardhurat përfundimtare për frymë (grandit të përshtatur për tranzicion, plus të ardhurat  fiskale të listuar më përpara) me garancinë minimale prej (2,000 lekë/për frymë për komunat dhe 3,220 lekë/për frymë për bashkitë). Bashkitë ose Komunat marrin diferencën ndërmjet të dyjave, shumëzuar me popullsinë e tyre.
Fondi Neto i Kompensimit për bashkitë dhe komunat[FNK-B/K] 159,895 Ky fond është produkt  i elementeve të mëposhtme:- Kompensimi tranzitor për kufi te poshtëm    (dysheme)+ Kompensimi transitor për kufi te sipërm (tavan) - Kompensimi i garancisë minimale për frymë Përdorimi i fondit kompensues për B/K bëhet sipas kritereve të përshkruara në Aneksin Nr.2.
4. Renta minerare
Renta minerare +50% te transfertes se pakushtëzuar për naftën dhe gazin dhe +80%  të transfertes së pakushtëzuar për mineralet Renta minerare u alokohet njësive të qeverisjes vendore sipas kërkesës se tyre. Njësit e qeverisjes vendore përfitojnë +50% për naftën dhe gazin dhe +80 % për mineraret  si rentë minerare mbi transferten e pakushtëzuar pasi transferta dhe renta te jene barazuar.
5. Fonde për konviktet e arsimit parauniversitar
Grand i Përgjithshëm 100% 476,541 Alokimi i fondeve për paga dhe sigurime shoqërore bëhet  proporcionalisht  me numrin  e punonjësve (punonjës dhe edukator) sipas konvikteve në bashkitë; Berat, Çorovodë, Peshkopi, Burrel, Durrës, Gjirokastër, Tepelenë, Përmet, Fier, Lushnjë, Elbasan, Cërrik, Gramsh, Korçë, Ersekë, Leskovik, Lezhë, Rrëshen, Rubik, Kukës, Krumë, Shkodër, Pukë, Tiranë, Vlorë, Sarande dhe komunave, Qendër Fier, Golem Kavajë, Kelmend Malësi e Madhe dhe Bushat Shkodër.
6. Fonde për Qendrat e Shërbimeve Sociale
Grand i Përgjithshëm 100% 62,544 Alokimi i fondeve për qendrat e shërbimeve sociale “Lira”, Berat,  “Balash” Elbasan, “Shpresa” Shkodër dhe qendrat ditore për fëmije me Aftësi te Kufizuara ne qytetet Kuçovë dhe Kukës, është bere respektivisht për bashkitë Berat, Elbasan, Shkodër, Kuçovë dhe Kukës.
7. Fonde për bashkitë ne UNESCO
Grand i Përgjithshëm 100% 10,000 Bashkitë Berat dhe Gjirokastër qe janë te pranuar ne UNESCO (Konventa për Mbrojtjen e Kulturës Botërore dhe Trashëgimisë Natyrore) u akordohen nga 5,000 leke secilës.
7. Shuma Finale e Grandit për Bashkitë dhe Komunat
Shuma në total e shpërndarjes së grandit për bashkitë dhe komunat 11,839,642 Në këtë shumë përfshihen, fondet a ndara nga formula për të financuar  funksionet kryesore të ushtruara nga niveli i parë i Qeverisjes Vendore, fondet që jepen për konviktet e arsimit parauniversitar, fondet për qendrat e shërbimeve sociale dhe  fondet për bashkitë në UNESCO.
8. Shpërndarja e Pjesës së Grandit për Qarqet
Grandi i Përgjithshëm për Qarqet 99% 1,121,138 Për financimin e funksioneve bazë të qarqeve.
Fondi i Kompensimit për Qarqet 1% 11,325 Për financimin e rasteve të veçanta të shpenzimeve të qarqeve
9. Shpërndarja e Grandit të Përgjithshëm  për Qarqet
Shuma fikse [SF-Q] = [Q] * 0.10 10% 112,114 Shuma fikse alokon një shumë të barabartë për çdo qark.Shuma në total  [SF-Q] ndahet barabar mes qarqeve (pjesëtohet me numrin e qarqeve 12).
Popullsia [P-Q] = [Q] * 0.28 28% 313,919 Alokimi i [P-Q] bëhet proporcionalisht me popullsinë relative të çdo qarku kundrejt totalit të popullsisë. Për vitin 2014 popullsia për qarqet janë marrë nga të dhënat e Gjendjes Civile  të muajit Shtator 2013
Treguesi gjeografik  [KG-Q] = [Q] * 0.30 30% 336,341 Ky është një tregues i rëndësishëm që merr parasysh avantazhet dhe disavantazhet natyrore të vendndodhjes së qarkut. Për të karakterizuar tre zonat tipike të vendit: fushore – kodrinore – malore u përdor një shkallë përkatëse 1-3-5. Sa më e lartë shkalla aq më të mëdha fondet që do të alokohen për këtë koeficient.Alokimi i [KG-Q] bëhet proporcionalisht me raportin e shkallës së qarkut kundrejt shumës së shkallëve për të gjithë qarqet (32).
Koeficienti i Rrugës [R-k] = [Q] * 0.32 32% 358,764 Alokimi [KR] ndahet proporcionalisht me gjatësinë relative të rrugëve për secilin qark, kundrejt gjatësisë totale.
10. Fonde të disponueshme për kompensim
a. Kompensimi për B/Kb. Kompensimi për QTOTALI 159,89511,325171,220 Përdorimi i fondit të kompensimit do bazohet në kriteret e caktuara në aneksin Nr.2 te ligjit te buxhetit te vitit 2014, ndërsa procedurat për alokimin e këtij fondi përcaktohen ne Udhëzimin Nr. 2, date 6.02.2012, “Për procedurat standarde te zbatimit te buxhetit” si dhe në Udhëzimin e Zbatimit të Buxhetit të vitit 2014.

 

ANEKS 2

Kriteret e Shpërndarjes së Fondit të Kompensimit

Nivelet e Pushtetit Vendor

Kriteret

A. Fonde vetëm për bashkitë dhe komunat
  • Kompensimi për ripërshtatjen e kapacitetit fiskal, te biznesit te vogël te pa kompensuar, apo tregues te tjerë jo të saktë në përllogaritjet e formulës.
  • Për nevoja te ndryshme financiare te bashkive dhe komunave.
  • Për konviktet e transferuar në nivel vendor.
B. Fonde vetëm për qarqet
  • Për shpenzime te ndryshme që mund të nevojiten gjatë vitit.

Procedurat për alokimin e këtij fondi përcaktohen në udhëzimin  Nr. 2, date 6.02.2012, “Për procedurat standarde te zbatimit te buxhetit” si dhe ne udhëzimin e zbatimit të buxhetit të vitit 2014.  

ANEKS 4

Për konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e pakushtëzuar të disa njësive të qeverisjes vendore përfshihen edhe fondet për mbulimin e kostos se plote te konvikteve te arsimit parauniversitar, ku përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative, shpenzimet për mirëmbajtjen dhe investimet.

Njësite e qeverisjes vendore, qe ne  transfertën e pakushtëzuar kane te përfshire koston e konvikteve te arsimit parauniversitar janë si me poshtë:

Bashkitë: Berat, Çorovodë, Peshkopi, Burrel, Durrës, Gjirokastër, Tepelenë, Përmet, Fier, Lushnjë, Elbasan, Cërrik, Gramsh, Korçë, Ersekë, Leskovik, Lezhë, Rrëshen, Rubik, Kukës, Krumë, Shkodër, Pukë, Tiranë, Vlorë dhe Sarande.

Komunat: Qendër Fier, Golem Kavajë, Kelmend Malësi e Madhe dhe Bushat Shkodër.

Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas aneksit të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 1710, date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime ne VKM Nr. 502, date 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator).

Për llogaritjen dhe kryerjen e  pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre konvikteve, njësitë e qeverisjes vendore do të mbështeten në kuadrin rregullator që ka përdorur Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Ministria e Arsimit dhe Sportit para fillimit të vitit fiskal 2014, duhet të dërgoje në njësitë e qeverisjes vendore gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me pagat dhe sigurimet shoqërore për konviktet e arsimit parauniversitar.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

 

ANEKS 5

Për Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar të bashkive, Berat, Elbasan, Shkodër, Kuçove dhe Kukës janë të përfshira edhe fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit shërbyes dhe shpenzime operative për qendrat, “Lira”, Berat, “Balash”, Elbasan, “Shpresa” Shkodër dhe qendrat ditore te fëmijëve me Aftësi te Kufizuara për Bashkinë Kuçove dhe Kukës.

Për llogaritjen dhe kryerjen e  pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre qendrave bashkitë Berat, Elbasan, Shkodër, Kuçove dhe Kukës do të mbështeten në kuadrin rregullator që  përdor Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

 ANEKS 6

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

 

Kriteret e formulës  për shpërndarjen e  transfertës së  pakushtëzuar të financimit nga buxheti i shtetit për institucionet publike të arsimit të lartë-viti 2014
Artikulli  buxhetor, simboli dhe llogaritja Koeficienti Vlera ( në mijë lekë) Përshkrimi
1. Shuma totale për transferimet e pakushtëzuara për institucionet publike të arsimit të lartë
Shuma totale për transfertat e pakushtëzuara [T] 100% 4,350,000 Sipas paragrafit 1 të nenit 76 të ligjit nr. 9741 Për Arsimin e Lartë (Ligji) transferta nga Buxheti i Shtetit për institucionet publike të arsimit të lartë (IAL) jepen si transferta të pakushtëzuara dhe si transferta me konkurrim për investime. Shuma në këtë rresht paraqet shumën totale të marrë nga buxheti për transfertat e pakushtëzuara. Paragrafi 1 i nenit 44 përcakton që shpërndarja e transfertës së pakushtëzuar bazohet në një formulë që garanton barazi, drejtësi dhe transparencë.
2. Ndarja bazë e sasisë totale për transfertën e pakushtëzuar për qëllime shpërndarjeje
Shuma për paga dhe sigurime [P dhe S]
= [T]*0,90
90% 3,915,000 Në fillim të procesit së përcaktimit të transfertave të pakushtëzuara për IAL-të e veçanta, MASH-i e ndan sasinë totale për transfertat e pakushtëzuara në 4 pjesë: shuma për paga dhe sigurime, shuma për për mallrat dhe shërbimet për arsimin dhe funksionimin, shuma për kostot specifike të institucionit dhe shuma për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës për kërkimet.
Secila prej këtyre pjesëve ndahet veçmas midis IAL-ve të veçanta duke përdorur procedura të ndryshme.
Transferta e llogaritur për cdo IAL është shuma e sasisë së  llogaritur për një IAL konkret, për secilën  nga të katërt pjesët e përmendura më lart.
Paraqitja e kësaj ndarjeje të brendshme është e nevojshme për të siguruar barazinë, drejtësinë dhe transparencën e të gjithë procesit të shpërndarjes. Përqindjet e përdorura për ndarjen në katër pjesë pasqyrojnë nevojat e IAL-ve dhe politikën e MASH-it.
Shuma për mallrat dhe shërbimet për arsimin dhe funksionimin [A dhe F]
= [T]*0,5
5% 217,500
Shuma për kostot specifike të institucionit dhe të zhvillimit [S dhe ZH] =  [T]*0,02 2% 87,000
Shuma për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës për kërkimet [IK]
= [T]*0,03
3% 130,500
3. Ndarja dhe metoda e shpërndarjes së sasisë për paga dhe sigurime
Shuma për pagat dhe sigurimet e punonjësve ndihmës [P dhe S_PN]

= [P dhe S_PN_2011]*1,05=(238394*1.05)=250,314 mije leke

262,830 Për qëllime shpërndarjeje, sipas paragrafit 2 të nenit 46 të ligjit, personeli administrativ ndahet në punonjës profesionistë, punonjës ndihmës dhe punonjës administrativë. Punonjësit ndihmës përfshijnë punonjësit që kryejnë detyra të përgjithshme operacionale (p.sh. rojet, shoferët, zjarrfikësit, pastruesit dhe personeli i mirëmbajtjes). Meqë nevoja objektive e këtij stafi varet së tepërmi nga specifikat e IAL-së, metoda e indeksimit nga shpërndarja e vitit të mëparshëm përdoret për këtë kategori. (numri i punonjesve i parashikuar per vitin 2014)
Struktura bazë për paga dhe sigurime [P dhe S_SB]
=  30 000 000. Lekë * 13 IAL (UT, UMT,UPT,UBT, UA, US, USH, AA, UD, UE, UK, UGJ, UV)
sasia fikse
30 000 000 Lekë
për IAL
390,000 Për secilin IAL caktohet nje shume si një strukturë bazë për paga dhe sigurime. Kjo masë është e nevojshme për shkak të ekzistencës së IAL-ve të vogla në sistem.
Shuma për paga dhe sigurime për punonjësit e mësimdhënies shkencore, punonjësit administrativë dhe për punonjësit profesionistë e caktuar në përputhje me performancën e IAL-së në arsim.
[P dhe S_PP]

= ([P dhe S] – [P dhe S_PN] – [P dhe S_SB])*0,85

85% 2,772,845 Caktimi i pjesës më të madhe për paga dhe sigurime ndahet në 2 pjesë: 85% e shumës caktohet në përputhje me performancën e një IAL-ve të vetme në arsim dhe 15% në përputhje me performancën në kërkime. Shuma në këtë rresht caktohet në përputhje me performancën në arsim, që vlerësohet duke përdorur numrin e studentëve ekuivalentë me kohë të plotë (EKP) dhe numrin e të diplomuarve EKP në fusha studimi individuale duke marrë në konsideratë kërkesat për personel  të arsimit në ato fusha studimi, të shprehura nga koeficienti i kërkesave personale (KKP).  Gjithashtu merret në konsideratë edhe struktura e kualifikimit të stafit akademik. Ideja kryesore pas kërkesave për personel qëndron në faktin që fushat e veçanta të studimit ndryshojnë aq sa numri i studentëve që mund të mësohen nga një mësues (mesatarisht).
Shuma për paga dhe sigurime për punonjësit e mësimdhënies shkencore, punonjësit administrativë dhe punonjësit profesionistë e caktuar në përputhje me performancën e IAL-së në kërkime [P dhe S_PK]

= ([P dhe S] – [P dhe S_PN] – [P dhe S_SB])*0,15

15% 489,326 Vlerësimi i performancës së kërkimeve në 2011 bazohet në 3 tregues (për vitet e ardhshme, përgatiten 6 tregues): niveli i përvetësimit të granteve për kërkime nga burime të brendshme, përmasat e studimeve të doktoraturës të shprehura nga numri i të diplomuarve dhe kapaciteti i kërkimeve i shprehur nëpërmjet numrit të profesorëve me kohë të plotë. Arsyeja objektive e përdorimit të pjesshëm të performancës së kërkimeve për caktimin e sasisë për paga dhe sigurime është fakti se aktiviteti i kërkimeve është pjesë themelore e punës së personelit akademik.
4. Ndarja dhe metoda e shpërndarjes së shumws për mallra dhe shërbime
Shuma për mallra dhe shërbime për arsimin [M dhe SH_A] = [M dhe SH]*1/3 33.33% 72,493 Shpenzimet për mallra dhe shërbime mund të ndahen në shpenzime që varen nga fusha e studimit dhe në shpenzime që nuk varen prej tyre (pra, ngrohje, ndriçim). Raporti i këtyre pjesë në formulë përcaktohet në 1:2. Pjesa e parë titullohet mallra dhe shërbime për arsimin. Sasia e kësaj pjese është në këtë rresht dhe caktohet në përputhje me numrin e studentëve EKP të llogaritur nga koeficienti i kërkesave ekonomike (KKE). KKE-ja tregon kërkesat për kostot jopersonale të fushës përkatëse të studimit
Struktura bazë për mallra dhe shërbime për funksionimin [M dhe SH_SB]
=  10 000 000 Lekë * 11 _IAL
66.67% 110,000 Pjesa e dytë e shpenzimeve për mallra dhe shërbime titullohet mallra dhe shërbime për funksionimin. Për secilin IAL, sasia e kësaj pjese përbëhet nga një strukturë fikse bazë dhe një pjesë e caktuar në mënyrë proporcionale me numrin e studentëve EKP. Masa e strukturës bazë është e nevojshme për shkak të ekzistencës së IAL-ve të vogla në sistem.
Shuma për mallra dhe shërbime për funksionimin [M dhe SH_0] = [M dhe SH]*2/3 – [M dhe SH_SB] 35,007
5. Ndarja dhe metoda e shpërndarjes së shumws për kostot specifike të institucionit
Shuma për kostot specifike të institucionit dhe të zhvillimit [S dhe ZH] 3% 87,000 Meqë mund të ekiztojnë raste të kostove specifike të IAL-ve që nuk janë të mbulura nga pjesë të tjera të formulës, formula mundëson shpërndarjen e një shumë për raste të tilla. Fondet për vende të veçanta pune ose mësimdhënie praktike në disa fusha janë një shembull i kostove specifike. Shpërndarja në këtë pjesë realizohet në bazë të kërkesave individuale të dorëzuara nga IAL që përmbajnë arsyetime dhe llogaritje kostosh për aktivitetet për të cilat kërkohet financimi. Shpërndarjet për kostot specifike të institucioneve limitohen vetëm ndaj artikujve jo standardë. Shuma e paraqitur në këtë radhë është një rezervë për kostot specifike të institucioneve në 2012.
Një pjesë e shumës në këtë radhë gjithashtu mund të përdoret për shpenzime aktuale të projekteve zhvillimore të dorëzuara nga IAL-ja dhe të aprovuara nga MASH-i.
6. Ndarja dhe metoda e shpërndarjes së sasisë për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore
Shuma për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore të shpërndarë sipas granteve të kërkimit nga burime të brendshme [IK_G.J].
= [IK]*1/3
33.33% 43,500 Përfshirja e shumës për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore në formulë vjen nga angazhimi i fortë ndaj zbatimi të ligjit ku arsimi universitar duhet të bazohet në kërkime dhe njohuri shkencore dhe teknologjike bashkëkohore. Mbështetja për projektet e mirëfillta kërkimore ofrohet në mënyrë konkuruese nga burime të tjera të ndryshme. Por është e rëndësishme për IAL-në që gjithashtu të kenë disa fonde për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së përbashkët kërkimore. Për arsye të një lidhjeje të ngushtë midis arsimit dhe kërkimit, një pjesë e këtyre fondeve duhet të ofrohet brenda transfertave të pakushtëzuara. Shpërndarja e shumës për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore ndaj një IAL-je të vetme bazohet në performancën e kërkimit të vlerësuar duke përdorur kriteret dhe vlerat e paraqitura në këto rreshta. Shuma për këtë pjesë, e cila është 5% për vitin 2014, është planifikuar të rritet në vazhdim në vitet e ardhshme.
Shuma për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore të shpërndarë sipas të diplomuarëve të studimeve të doktoraturës [IK_GB].
= [IK]*1/3
33.33% 43,500
Shuma për funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës kërkimore të shpërndarë sipas kapacitetit kërkimor [IK_KK].  = [IK]*1/3 33.33% 43,500
7. Minimumi i garantuar
Minimumi i garantuar [MG] _Minimumi i garantuar shtese deri ne 3% me shumë ndaj realizimit të buxhetit per vtin 2013. Minimumi i garantuar  deri ne 3%, ndaj buxhetit 2013 Në prezantimin e sistemeve të reja të financimit, është e nevojshme të sigurohet që ndryshimi në krahasim me sistemin e mëparshëm nuk do të jetë “shkatërrues” për asnjë subjekt. Për këtë arsye formula përmban një masë të quajtur minimumi i garantuar që siguron që transferta finale e pakushtëzuar për 2014 për secilin IAL do të jetë të paktën përqindja e specifikuar e shumës korresponduese që IAL ka marrë nga buxheti i shtetit në 2014. Kjo shumë quhet minimumi i garantuar për IAL-në. Mekanizmi  funksionon në mënyrë të atillë që për IAL-të për të cilat transferta e pakushtëzuar e përcaktuar paraprakisht nga formula është me e ulët se sa minimumi i tyre i garantuar, transferta finale e pakushtëzuar për 2014 i përshtatet kësaj vlere në kurriz të IAL-ve me transferta paraprake më të larta sesa minimumi i tyre i garantuar. Impakti i këtij kompensimi ndaj IAL-së mbi minimumin e garantuar bëhet në mënyrë proporcionale ndaj rritjeve në lidhje me vlerat përkatës të minimumit të garantuar.
8. Vështrim mbi të ardhurat personale të IAL-ve
Koeficienti i aftësisë për të siguruar të ardhura [KASA] Sipas ligjit, IAL-të mund të mbajnë të gjitha të ardhurat dytësore nga shërbimet që sigurojnë.
Formula përmban një mjet për ekuilibrimin e ndryshimeve objektive midis IAL-ve për sa i përket aftësisë së tyre për të siguruar të ardhurat të ardhurat dytësore nga shërbimet, të quajtur koeficient i aftësisë së sigurimit të të ardhurave (KASA).
Ky koeficient duhet të shprehë ndryshimet në të ardhurat të dhëna kryesisht nga rregullat e jashtme, përgjithësisht të ardhurat e siguruara nga tarifat që lidhen me studimet, por jo ndryshimet që vijnë si rezultat i shkallëve të ndryshme të gatishmërisë dhe përpjekjeve të IAL-së për të ushtruar veprimtari që sigurojnë të ardhura.
Vlera e plotë e këtij koeficienti, dmth, vlera 1 – KASA, është përdorur në llogaritjen e numrit të nxënësve me kohë të plotë. Vlera për IAL-të individualë për vit të dhënë, përcaktohet si raporti i të ardhurave të ardhurat dytësore nga shërbimet  dhe buxhetit total të IAL-së në vitin ushtrimor. Kështu vlera 1-KASA për IAL është de facto vlera e kontributit të buxhetit shtetëror në buxhetin e IAL-së. KASA-t duhet të rillogariten çdo vit.

BUXHETI I VITIT 2014 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

 TAB 1

 

ne 000/leke
Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i Shp. Korrente Shpenzimet Kapitale Totali i Shpenzimeve Buxhetore
Nga
Buxheti
Nga te
Ardhurat
Financimi i
Huaj
Totali i Shp. Kapitale klas
1 Presidenca 158,200 5,000 0 0 5,000 163,200 s
01120 Veprimtaria e Presidentit 158,200 5,000 0 0 5,000 163,200
2 Kuvendi 870,000 25,000 0 0 25,000 895,000 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 338,000 25,000 0 0 25,000 363,000
01120 Veprimtaria Ligjvenese 532,000 0 0 0 0 532,000
3 Kryeministria 467,125 60,000 0 0 60,000 527,125 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 467,125 60,000 0 0 60,000 527,125
4 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetise dhe Sipermarrjes 708,200 181,500 0 770,000 951,500 1,659,700
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 217,200 41,000 0 50,000 91,000 308,200 s
04130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 276,000 108,500 0 650,000 758,500 1,034,500
04160 Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. 215,000 32,000 0 70,000 102,000 317,000
5 Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave 4,614,610 825,110 0 2,359,734 3,184,844 7,799,454 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 253,200 9,000 0 0 9,000 262,200
04220 Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit 1,294,000 145,000 0 448,000 593,000 1,887,000
04240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 873,800 356,000 0 769,000 1,125,000 1,998,800
04250 Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. 1,881,100 165,110 0 642,734 807,844 2,688,944
04860 Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor 219,000 0 0 0 0 219,000
05470 Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore 21,000 0 0 0 0 21,000
04230 Mbeshtetje per Peshkimin 72,510 150,000 0 500,000 650,000 722,510
6 Ministria e Transportit dhe Infrastruktures 2,493,130 13,332,633 0 21,803,141 35,135,774 37,628,904 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 266,500 10,000 0 79,000 89,000 355,500
04520 Transporti rrugor 1,138,500 9,597,571 0 13,716,416 23,313,987 24,452,487
04530 Mbeshtetje per Studime ne Transport 19,730 1,000 0 0 1,000 20,730
04540 Transporti Detar 73,000 225,000 0 750,000 975,000 1,048,000
04550 Transporti Hekurrudhor 461,900 105,000 0 0 105,000 566,900
04560 Transporti Ajror 23,000 5,000 0 0 5,000 28,000
06370 Furnizimi me Uje dhe Kanalizime 510,500 3,239,062 0 6,917,725 10,156,787 10,667,287
06220 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 0 150,000 0 340,000 490,000 490,000
10 Ministria e Financave 5,384,340 466,500 0 745,000 1,211,500 6,595,840 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 439,300 216,500 0 80,000 296,500 735,800
01120 Menaxhimi i Shpenzimeve Publike 559,000 10,000 0 0 10,000 569,000
01130 Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 869,000 0 0 0 0 869,000
01140 Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore 2,015,480 83,000 0 0 83,000 2,098,480
01150 Menaxhimi i te Ardhurave Doganore 1,439,260 155,000 0 665,000 820,000 2,259,260
01160 Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore 62,300 2,000 0 0 2,000 64,300
11 Ministria e Arsimit dhe Sportit 36,671,450 3,030,000 0 410,000 3,440,000 40,111,450 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 738,000 49,500 0 0 49,500 787,500
09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 23,150,000 1,800,000 0 0 1,800,000 24,950,000
09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 5,226,450 771,738 0 0 771,738 5,998,188
09240 Arsimi i  Mesem (profesional) 2,076,000 208,262 0 200,000 408,262 2,484,262
09450 Arsimi Universitar 5,156,000 180,500 0 210,000 390,500 5,546,500
09770 Fonde per Shkencen 177,000 0 0 0 0 177,000
08140 Zhvillimi i Sportit 148,000 20,000 0 0 20,000 168,000
12 Ministria e Kultures 1,242,960 164,110 0 9,250 173,360 1,416,320 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 133,900 5,000 0 0 5,000 138,900
08220 Trashegimia Kulturore dhe Muzete 380,420 53,930 0 9,250 63,180 443,600
08230 Arti dhe Kultura 728,640 105,180 0 0 105,180 833,820
13 Ministria e Shendetesise 28,329,500 790,000 0 1,200,000 1,990,000 30,319,500 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 226,500 3,500 0 0 3,500 230,000
07220 Sherbimet e Kujdesit Paresor 8,703,500 108,388 0 493,100 601,488 9,304,988
07330 Sherbimet e Kujdesit Dytesor 16,880,500 648,112 0 706,900 1,355,012 18,235,512
07450 Sherbimet e Shendetit Publik 2,519,000 30,000 0 0 30,000 2,549,000
14 Ministria e Drejtesise 4,875,470 918,970 0 1,767,000 2,685,970 7,561,440 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 333,700 887,070 0 1,017,000 1,904,070 2,237,770
01120 Publikimet Zyrtare 49,750 100 0 0 100 49,850
01130 Mjekesia Ligjore 50,500 12,000 0 0 12,000 62,500
03440 Sistemi i Burgjeve 3,777,240 18,000 0 750,000 768,000 4,545,240
03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor 104,480 1,000 0 0 1,000 105,480
01160 Sherbimet per çeshtjet e biresimeve 13,000 200 0 0 200 13,200
01180 Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave 430,600 500 0 0 500 431,100
03490 Sherbimi i Proves 116,200 100 0 0 100 116,300
15 Ministria e Puneve te Jashtme 2,136,100 18,000 0 0 18,000 2,154,100 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 96,600 9,000 0 0 9,000 105,600
01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 1,783,500 9,000 0 0 9,000 1,792,500
01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ 256,000 0 0 0 0 256,000
16 Ministria e Brendshme 15,847,880 800,000 0 375,000 1,175,000 17,022,880 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 815,000 27,375 0 0 27,375 842,375
03140 Policia e Shtetit 11,716,380 673,499 0 337,000 1,010,499 12,726,879
03150 Garda e Republikes 1,182,800 30,000 0 0 30,000 1,212,800
01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor 555,200 10,000 0 0 10,000 565,200
01170 Sherbimi i Gjendjes Civile 693,000 40,000 0 0 40,000 733,000
01180 Menaxhimi i Rezervave te Shtetit 96,700 6,000 0 0 6,000 102,700
10910 Emergjencat Civile 788,800 13,126 0 38,000 51,126 839,926
17 Ministria e Mbrojtjes 11,211,300 2,970,200 0 0 2,970,200 14,181,500 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,142,000 2,500 0 0 2,500 1,144,500
02120 Forcat e Luftimit 4,478,000 2,917,700 0 0 2,917,700 7,395,700
09430 Arsimi Ushtarak 826,000 0 0 0 0 826,000
02150 Mbeshtetja e Luftimit 4,195,700 50,000 0 0 50,000 4,245,700
02280 Bashkepunimi Civilo – Ushtarak (AL-CIMIC) 569,600 0 0 0 0 569,600
18 Sherbimi Informativ Shteteror 1,418,300 70,000 0 0 70,000 1,488,300 s
03520 Veprimtaria Informative Shteterore 1,418,300 70,000 0 0 70,000 1,488,300
19 Drejtoria e Radio Televizionit 357,000 0 0 0 0 357,000 s
08310 Sherbimet per shqiptaret jashte kufirit 240,000 0 0 0 0 240,000
08520 Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja 0 0 0 0 0 0
08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare 62,000 0 0 0 0 62,000
08340 Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise 55,000 0 0 0 0 55,000
20 Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave 162,000 5,000 0 0 5,000 167,000 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 162,000 5,000 0 0 5,000 167,000
22 Akademia e Shkences 79,800 2,000 0 10,000 12,000 91,800 s
01520 Veprimtaria Akademike 79,800 2,000 0 10,000 12,000 91,800
24 Kontrolli Larte  i Shtetit 297,150 11,000 0 30,000 41,000 338,150 s
01120 Veprimtaria Audituese e KLSH 297,150 11,000 0 30,000 41,000 338,150
25 Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise 71,859,260 242,600 6,550 712,350 961,500 72,820,760 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 140,700 58,000 0 0 58,000 198,700
10220 Sigurimi Shoqeror 46,871,000 0 0 0 0 46,871,000
10430 Perkujdesi Social 22,695,500 149,200 0 600,000 749,200 23,444,700
10550 Punesimi, Formimi dhe Arsimi Profesional 1,807,450 26,000 6,550 0 32,550 1,840,000
04170 Inspektimi ne Pune 161,500 2,000 0 0 2,000 163,500
10460 Perfshirja Sociale 26,500 6,300 0 112,350 118,650 145,150
08480 Mbeshtetje per Kultet Fetare 126,610 1,000 0 0 1,000 127,610
01190 Rehabilitimi  i te Perndjekurve Politik 30,000 100 0 0 100 30,100
26 Ministria e Mjedisit 1,158,300 273,425 0 547,125 820,550 1,978,850 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 123,400 3,000 0 0 3,000 126,400
05320 Programe per mbrojtjen e Mjedisit 360,800 76,425 0 262,935 339,360 700,160
04260 Administrimi i Pyjeve 543,500 194,000 0 60,000 254,000 797,500
05640 Administrimi i Ujrave 130,600 0 0 224,190 224,190 354,790
28 Prokuroria e Pergjithshme 1,428,247 110,000 0 100,000 210,000 1,638,247 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,428,247 110,000 0 100,000 210,000 1,638,247
29 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor 1,931,200 110,000 0 0 110,000 2,041,200 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 28,380 830 0 0 830 29,210
03310 Buxheti Gjyqesor 1,902,820 109,170 0 0 109,170 2,011,990
30 Gjykata Kushtetuese 110,000 2,000 0 0 2,000 112,000 s
03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese 110,000 2,000 0 0 2,000 112,000
31 Agjensia Telegrafike Shqiptare 92,200 1,000 0 0 1,000 93,200 s
08320 Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 92,200 1,000 0 0 1,000 93,200
40 Partite Politike 201,000 0 0 0 0 201,000 s
01110 Mbeshtetje per Partite Politike 190,000 0 0 0 0 190,000
01120 Mbeshtetje per Shoqatat 9,000 0 0 0 0 9,000
01130 Mbeshtetje per Organizatat e Veteraneve me Status 2,000 0 0 0 0 2,000
50 Instituti Statistikes 481,930 7,000 0 70,000 77,000 558,930 s
01320 Veprimtaria Statistikore 481,930 7,000 0 70,000 77,000 558,930
55 Shkolla e Magjistratures 58,600 1,000 0 0 1,000 59,600 s
09820 Veprimtaria Arsimore 58,600 1,000 0 0 1,000 59,600
56 Fondi  i Zhvillimit Shqiptar 0 1,400,000 0 6,100,000 7,500,000 7,500,000 s
06210 Programe Zhvillimi 0 1,400,000 0 6,100,000 7,500,000 7,500,000
57 Qendra Kombetare e Kinematografise 102,270 2,000 0 0 2,000 104,270 s
08220 Mbeshtetja e veprimtarise kinematografike 102,270 2,000 0 0 2,000 104,270
63 Keshilli i Larte i Drejtesise 91,420 2,000 0 0 2,000 93,420 s
03320 Veprimtaria mbikqyrese e KLD 91,420 2,000 0 0 2,000 93,420
66 Avokati i Popullit 87,500 4,000 0 36,400 40,400 127,900 s
03320 Sherbimi i avokatise 87,500 4,000 0 36,400 40,400 127,900
67 Komisioni  i Sherbimit Civil 43,670 1,500 0 0 1,500 45,170 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 43,670 1,500 0 0 1,500 45,170
73 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 88,080 3,000 0 0 3,000 91,080 s
01610 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 88,080 3,000 0 0 3,000 91,080
01620 Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 0 0 0 0 0 0
76 Inspektoriati i Larte i Kontrollit te Deklarimit te Pasurive 100,000 4,000 0 0 4,000 104,000 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 100,000 4,000 0 0 4,000 104,000
77 Autoriteti i Konkurences 62,040 1,000 0 0 1,000 63,040 s
04120 Mbikqyrja e tregut & Garantimi i konkurences 62,040 1,000 0 0 1,000 63,040
78 Ministria e Integrimit 150,700 38,000 0 220,000 258,000 408,700 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 44,700 6,000 0 0 6,000 50,700
01140 Drejtesia dhe Tregu i Brendshem 45,500 0 0 0 0 45,500
01150 Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit 60,500 32,000 0 220,000 252,000 312,500
82 Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 11,800 1,000 0 0 1,000 12,800 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 11,800 1,000 0 0 1,000 12,800
87 Institucione te tjera Qeveritare 873,195 510,300 0 0 510,300 1,383,495 s
01320 Sherbime Qeveritare 89,000 28,000 0 0 28,000 117,000
01130 Sherbimi i Prokurimit Publik 79,500 7,000 0 0 7,000 86,500
01140 Sherbime per Shoqerine e Informacionit 413,800 365,700 0 0 365,700 779,500
01150 Sherbime te tjera 114,635 73,600 0 0 73,600 188,235
01510 Sherbime per Teknologjine dhe Inovacionin 82,360 36,000 0 0 36,000 118,360
01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike 93,900 0 0 0 0 93,900
88 Mbeshtetje per Shoqerine Civile 119,500 1,000 0 0 1,000 120,500 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 119,500 1,000 0 0 1,000 120,500
89 Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale 44,000 1,000 0 0 1,000 45,000 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 44,000 1,000 0 0 1,000 45,000
91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 34,500 1,000 0 0 1,000 35,500 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 34,500 1,000 0 0 1,000 35,500
92 Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit 29,000 1,000 0 0 1,000 30,000 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 29,000 1,000 0 0 1,000 30,000
93 Ministria e Energjise dhe Industrise 958,230 159,000 0 245,000 404,000 1,362,230 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 383,990 48,000 0 245,000 293,000 676,990
04320 Mbeshtetje per Energjine 12,000 1,000 0 0 1,000 13,000
04430 Mbeshtetje per Burimet Natyrore 324,200 40,000 0 0 40,000 364,200
04440 Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave 238,040 70,000 0 0 70,000 308,040
94 Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit 1,201,500 561,602 0 1,090,000 1,651,602 2,853,102 s
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 174,180 27,000 0 0 27,000 201,180
06180 Planifikimi Urban dhe Strehimi 900,500 532,350 0 1,090,000 1,622,350 2,522,850
04760 Zhvillimi i Turizmit 126,820 2,252 0 0 2,252 129,072
TOTALI 198,642,657 27,113,450 6,550 38,600,000 65,720,000 264,362,657

TAB 2

Kod
min
Emertimi i Ministrisë / Institucionit Buxhetor Numri Punonjësve 2014
1 Presidenca 76
2 Kuvendi 359
3 Kryeministria 161
4 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 405
5 Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave 2,142
6 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 426
10 Ministria e Financave 3,120
11 Ministria e Arsimit dhe Sportit 38,953
12 Ministria e Kulturës 1,009
13 Ministria e Shendetësisë 3,406
14 Ministria e Drejtësisë 4,337
15 Ministria e Punëve të Jashtme (Aparati 187) 552
16 Ministria e Brendshme 13,598
17 Ministria e Mbrojtjes 9,500
18 Shërbimi Informativ Shtetëror 913
20 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 155
22 Akademia e Shkencës 29
24 Kontrolli Lartë i Shtetit 161
25 Ministria e Mirqënies Sociale dhe Rinisë 1,449
26 Ministria e Mjedisit 1,301
28 Prokuroria e Përgjithshme 825
29 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 1,349
30 Gjykata Kushtetuese 53
31 Agjensia Telegrafike Shqiptare 82
50 Instituti Statistikës 236
55 Shkolla e Magjistraturëës 23
57 Qendra Kombëtare e Kinematografisë 9
63 Këshilli i Lartë i Drejtësisë 50
66 Avokati i Popullit 48
67 Komisioni i Shërbimit Civil 24
73 Komisioni Qendror  i Zgjedhjeve 55
76 Inspektoriati i Lartë Kontrollit të Deklarimit të Pasurive 53
77 Autoriteti i Konkurencës 36
78 Ministria e Integrimit 90
82 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit 6
87 Institucione të tjera Qeveritare 228
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 35
 Agjensia Kombëtare e Çertikimit Elektronik 9
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar 37
Agjencia e Prokurimit Publik 23
Komiteti Shtetëror i Minoriteteve 8
Agjencia Kombëtare e Teknologjisë dhe Inovacionit 15
Komisioni i Prokurimit Publik 20
Inspektoriati Qendror 15
Agjensia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike 6
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor 21
Departamenti i Administrates Publike 22
Shkolla e Administrates Publike 17
88 Mbështetje për shoqërinë civile 13
89 Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 29
91 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 23
92 Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit 15
93 Ministria e Energjisë dhe Industrisë 533
94 Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit 617
TOTAL 86,449
Rezervë për institucione të krijuara me ligj 51
Total 86,500

TAB 3

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR PER BASHKITE DHE KOMUNAT 2014

Ne mije leke
Nr Qarku Rrethi Njesite e Bashki (B) Transferta
Qeverisjes Komune (K) e
Vendore Pakushtezuar
1 Tiranë Tiranë Tiranë B 1,187,822
2 Berat Berat Berat B 196,296
3 Berat Berat Ura-Vajgurore B 27,524
4 Berat Berat Poshnjë K 22,272
5 Berat Berat Kutalli K 28,773
6 Berat Berat Otilak K 31,188
7 Berat Berat Lumas K 14,885
8 Berat Berat Sinjë K 22,547
9 Berat Berat Tërpan K 20,130
10 Berat Berat Velabisht K 23,448
11 Berat Berat Vertop K 23,445
12 Berat Berat Roshnik K 16,560
13 Berat Berat Cukalat K 11,320
14 Dibër Bulqizë Bulqizë B 60,378
15 Dibër Bulqizë Fushë-Bulqizë K 15,342
16 Dibër Bulqizë Trebisht K 8,428
17 Dibër Bulqizë Ostren K 16,773
18 Dibër Bulqizë Shupenzë K 23,182
19 Dibër Bulqizë Gjoricë K 15,171
20 Dibër Bulqizë Zerqan K 22,443
21 Dibër Bulqizë Martanesh K 19,317
22 Vlorë Delvinë Delvinë B 39,525
23 Vlorë Delvinë Vergo K 9,061
24 Vlorë Delvinë Finiq K 15,248
25 Vlorë Delvinë Mesopotam K 18,262
26 Korçë Devoll Bilisht B 31,350
27 Korçë Devoll Miras K 35,895
28 Korçë Devoll Qënder-Bilisht K 25,329
29 Korçë Devoll Hoçisht (Morave) K 22,817
30 Korçë Devoll Progër K 19,799
31 Dibër Dibër Peshkopi B 102,453
32 Dibër Dibër Qënder Tomin K 23,500
33 Dibër Dibër Melan K 16,069
34 Dibër Dibër Kastriot K 19,470
35 Dibër Dibër Lurë K 13,749
36 Dibër Dibër Maqellarë K 33,044
37 Dibër Dibër Fushë Muhurr K 12,303
38 Dibër Dibër Selishtë K 12,096
39 Dibër Dibër Sllovë K 13,458
40 Dibër Dibër Kala e Dodës K 12,788
41 Dibër Dibër Zall Dardhë K 6,980
42 Dibër Dibër Zall Reç K 6,393
43 Dibër Dibër Fushë-Çidhen K 10,269
44 Dibër Dibër Arras K 13,669
45 Dibër Dibër Luzni K 10,463
46 Durrës Durrës Durrës B 437,906
47 Durrës Durrës Shijak B 36,828
48 Durrës Durrës Manëz B 31,883
49 Durrës Durrës Sukth B 69,480
50 Durrës Durrës Rashbull K 56,808
51 Durrës Durrës Xhafzotaj K 23,217
52 Durrës Durrës Gjepalaj K 11,701
53 Durrës Durrës Katund i Ri K 32,083
54 Durrës Durrës Maminas K 14,396
55 Durrës Durrës Ishëm K 22,771
56 Elbasan Elbasan Elbasan B 357,370
57 Elbasan Elbasan Cërrik B 45,784
58 Elbasan Elbasan Belsh B 45,938
59 Elbasan Elbasan Bradashesh K 31,347
60 Elbasan Elbasan Funarë K 12,566
61 Elbasan Elbasan Gostimë K 25,709
62 Elbasan Elbasan Gracen K 13,831
63 Elbasan Elbasan Grekan K 12,935
64 Elbasan Elbasan Gjinar K 21,210
65 Elbasan Elbasan Gjergjan K 15,838
66 Elbasan Elbasan Kajan K 13,107
67 Elbasan Elbasan Fierzë K 7,995
68 Elbasan Elbasan Klos K 9,521
69 Elbasan Elbasan Labinot Mal K 24,987
70 Elbasan Elbasan Labinot Fushë K 15,610
71 Elbasan Elbasan Mollas K 17,024
72 Elbasan Elbasan Paper K 19,739
73 Elbasan Elbasan Rrasë K 8,260
74 Elbasan Elbasan Shalëz K 12,730
75 Elbasan Elbasan Shirgjan K 21,334
76 Elbasan Elbasan Shushicë K 26,326
77 Elbasan Elbasan Tregan K 9,984
78 Elbasan Elbasan Zavalinë K 12,498
79 Fier Fier Fier B 197,299
80 Fier Fier Patos B 82,876
81 Fier Fier Roskovec B 22,353
82 Fier Fier Mbrostar K 22,023
83 Fier Fier Libofshë K 22,132
84 Fier Fier Dermenas K 25,752
85 Fier Fier Topojë K 14,410
86 Fier Fier Levan K 31,675
87 Fier Fier Frakull K 21,979
88 Fier Fier Portëz K 23,609
89 Fier Fier Qendër (Çlirim) K 29,792
90 Fier Fier Ruzhdie K 7,225
91 Fier Fier Zharrëz K 16,431
92 Fier Fier Kurjan K 11,217
93 Fier Fier Kuman K 17,134
94 Fier Fier Strumë K 22,092
95 Fier Fier Cakran K 41,277
96 Elbasan Gramsh Gramsh B 57,299
97 Elbasan Gramsh Pishaj K 16,232
98 Elbasan Gramsh Kodovjat K 14,806
99 Elbasan Gramsh Kukur K 15,831
100 Elbasan Gramsh Skëndërbegas K 10,854
101 Elbasan Gramsh Poroçan K 11,226
102 Elbasan Gramsh Lënie K 8,170
103 Elbasan Gramsh Tunjë K 10,767
104 Elbasan Gramsh Sult K 6,820
105 Elbasan Gramsh Kushovë K 5,960
106 Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër B 93,518
107 Gjirokastër Gjirokastër Libohovë B 13,099
108 Gjirokastër Gjirokastër Qendër Libohovë K 13,817
109 Gjirokastër Gjirokastër Odrie K 6,118
110 Gjirokastër Gjirokastër Lunxhëri K 12,929
111 Gjirokastër Gjirokastër Antigonë K 5,493
112 Gjirokastër Gjirokastër Lazarat K 11,140
113 Gjirokastër Gjirokastër Cepo K 16,152
114 Gjirokastër Gjirokastër Picar K 14,008
115 Gjirokastër Gjirokastër Dropull i Poshtëm K 17,117
116 Gjirokastër Gjirokastër Dropull i Sipërm K 19,025
117 Gjirokastër Gjirokastër Pogon K 15,015
118 Gjirokastër Gjirokastër Zagorie K 12,777
119 Kukës Has Krumë B 42,683
120 Kukës Has Golaj K 31,419
121 Kukës Has Fajzë K 15,179
122 Kukës Has Gjinaj K 11,100
123 Tiranë Kavajë Kavajë B 87,873
124 Tiranë Kavajë Rrogozhinë B 32,829
125 Tiranë Kavajë Lekaj K 16,565
126 Tiranë Kavajë Luz i Vogël K 17,707
127 Tiranë Kavajë Helmes K 11,041
128 Tiranë Kavajë Kryevidh K 15,563
129 Tiranë Kavajë Synej K 19,044
130 Tiranë Kavajë Golem K 31,500
131 Tiranë Kavajë Sinaballaj K 5,578
132 Tiranë Kavajë Gosë K 16,017
133 Korçë Kolonjë Ersekë B 32,020
134 Korçë Kolonjë Leskovik B 12,897
135 Korçë Kolonjë Qendër K 21,796
136 Korçë Kolonjë Mollas K 12,471
137 Korçë Kolonjë Çlirim K 11,064
138 Korçë Kolonjë Barmash K 8,735
139 Korçë Kolonjë Piskal-Novoselë K 9,057
140 Korçë Kolonjë Qendër Leskovik K 10,830
141 Korçë Korçë Korçë B 210,960
142 Korçë Korçë Maliq B 22,275
143 Korçë Korçë Voskopojë K 12,482
144 Korçë Korçë Lekas K 9,409
145 Korçë Korçë Vithkuq K 19,659
146 Korçë Korçë Liqenas K 24,157
147 Korçë Korçë Pojan K 34,734
148 Korçë Korçë Vreshtas K 27,765
149 Korçë Korçë Libonik K 28,531
150 Korçë Korçë Pirg K 23,585
151 Korçë Korçë Gore K 19,791
152 Korçë Korçë Moglicë K 17,526
153 Korçë Korçë Voskop K 18,307
154 Korçë Korçë Drenovë K 25,396
155 Korçë Korçë Mollas K 13,328
156 Korçë Korçë Qendër Bulgarec K 28,470
157 Durrës Krujë Krujë B 43,536
158 Durrës Krujë Fushë-Krujë B 73,351
159 Durrës Krujë Nikël K 25,087
160 Durrës Krujë Bubq K 18,298
161 Durrës Krujë Kodër Thumanë K 37,678
162 Durrës Krujë Cudhi K 14,005
163 Berat Kuçovë Kuçovë B 78,067
164 Berat Kuçovë Perondi K 26,226
165 Berat Kuçovë Kozarë K 17,447
166 Kukës Kukës Kukës B 120,586
167 Kukës Kukës Malzi K 21,964
168 Kukës Kukës Bicaj K 23,546
169 Kukës Kukës Ujmisht K 9,431
170 Kukës Kukës Tërthorë K 14,151
171 Kukës Kukës Shtiqen K 14,233
172 Kukës Kukës Zapod K 10,519
173 Kukës Kukës Shishtavec K 16,518
174 Kukës Kukës Topojan K 10,536
175 Kukës Kukës Bushtricë K 8,743
176 Kukës Kukës Surroj K 9,901
177 Kukës Kukës Arren K 7,068
178 Kukës Kukës Kolsh K 6,789
179 Kukës Kukës Kalis K 7,051
180 Kukës Kukës Grykë-Çaje K 17,038
181 Lezhë Kurbin Laç B 87,007
182 Lezhë Kurbin Mamurras B 75,595
183 Lezhë Kurbin Milot K 26,218
184 Lezhë Kurbin Fushë-Kuqe K 18,049
185 Lezhë Lezhë Lezhë B 78,588
186 Lezhë Lezhë Zejmen K 18,315
187 Lezhë Lezhë Shënkoll K 36,271
188 Lezhë Lezhë Shëngjin K 23,512
189 Lezhë Lezhë Kolsh K 13,751
190 Lezhë Lezhë Balldren i Ri K 20,638
191 Lezhë Lezhë Kallmet K 13,514
192 Lezhë Lezhë Ungrej K 13,840
193 Lezhë Lezhë Dajç K 13,251
194 Lezhë Lezhë Blinisht K 11,115
195 Elbasan Librazhd Librazhd B 28,999
196 Elbasan Librazhd Prrenjas B 26,902
197 Elbasan Librazhd Qukës K 33,385
198 Elbasan Librazhd Stravaj K 15,474
199 Elbasan Librazhd Hotolisht K 28,719
200 Elbasan Librazhd Polis K 11,779
201 Elbasan Librazhd Qendër K 28,403
202 Elbasan Librazhd Lunik K 16,803
203 Elbasan Librazhd Orenjë K 20,616
204 Elbasan Librazhd Stëblevë K 12,409
205 Elbasan Librazhd Rrajcë K 26,201
206 Fier Lushnjë Lushnjë B 132,892
207 Fier Lushnjë Divjakë B 44,036
208 Fier Lushnjë Ballagat K 7,718
209 Fier Lushnjë Hysgjokaj K 7,879
210 Fier Lushnjë Golem K 15,888
211 Fier Lushnjë Fier Shegan K 21,186
212 Fier Lushnjë Karbunarë K 13,023
213 Fier Lushnjë Allkaj K 12,962
214 Fier Lushnjë Krutje K 21,840
215 Fier Lushnjë Bubullimë K 16,477
216 Fier Lushnjë Kolonjë K 16,702
217 Fier Lushnjë Gradishtë K 22,469
218 Fier Lushnjë Rremas K 13,589
219 Fier Lushnjë Grabian K 12,179
220 Fier Lushnjë Tërbuf K 31,589
221 Fier Lushnjë Dushk K 23,188
222 Shkodër Malësi e Madhe Koplik B 31,590
223 Shkodër Malësi e Madhe Qendër K 15,259
224 Shkodër Malësi e Madhe Kelmend K 34,802
225 Shkodër Malësi e Madhe Kastrat K 23,389
226 Shkodër Malësi e Madhe Shkrelë K 30,824
227 Shkodër Malësi e Madhe Gruemirë K 28,077
228 Fier Mallakastër Ballsh B 37,728
229 Fier Mallakastër Qendër K 19,493
230 Fier Mallakastër Hekal K 13,697
231 Fier Mallakastër Aranitas K 8,879
232 Fier Mallakastër Fratar K 14,344
233 Fier Mallakastër Kute K 10,705
234 Fier Mallakastër Kapaj K 9,268
235 Fier Mallakastër Ngracan K 3,867
236 Fier Mallakastër Greshicë K 4,970
237 Dibër Mat Burrel B 81,178
238 Dibër Mat Klos B 49,634
239 Dibër Mat Komsi K 14,145
240 Dibër Mat Ulëz K 8,934
241 Dibër Mat Baz K 13,305
242 Dibër Mat Rukaj K 11,979
243 Dibër Mat Derjan K 9,999
244 Dibër Mat Macukull K 12,605
245 Dibër Mat Lis K 17,467
246 Dibër Mat Suç K 11,377
247 Dibër Mat Gurë K 15,879
248 Dibër Mat Xibër K 15,032
249 Lezhë Mirditë Rrëshen B 69,571
250 Lezhë Mirditë Rubik B 38,973
251 Lezhë Mirditë Kaçinar K 12,749
252 Lezhë Mirditë Orosh K 17,113
253 Lezhë Mirditë Fan K 23,921
254 Lezhë Mirditë Kthellë K 12,528
255 Lezhë Mirditë Selitë K 12,899
256 Elbasan Peqin Peqin B 30,989
257 Elbasan Peqin Gjocaj K 15,100
258 Elbasan Peqin Karinë K 6,183
259 Elbasan Peqin Pajovë K 23,306
260 Elbasan Peqin Përparim K 15,462
261 Elbasan Peqin Shezë K 10,219
262 Gjirokastër Përmet Përmet B 34,350
263 Gjirokastër Përmet Këlcyrë B 13,362
264 Gjirokastër Përmet Çarshovë K 15,214
265 Gjirokastër Përmet Qendër Piskovë K 16,772
266 Gjirokastër Përmet Sukë K 10,604
267 Gjirokastër Përmet Ballaban K 10,820
268 Gjirokastër Përmet Deshnicë K 12,209
269 Gjirokastër Përmet Frashër K 11,391
270 Gjirokastër Përmet Petran K 17,279
271 Korçë Pogradec Pogradec B 80,857
272 Korçë Pogradec Buçimas K 38,867
273 Korçë Pogradec Hudenisht K 17,624
274 Korçë Pogradec Proptisht K 20,419
275 Korçë Pogradec Velçan K 17,283
276 Korçë Pogradec Trebinjë K 16,864
277 Korçë Pogradec Dardhas K 14,415
278 Korçë Pogradec Çerravë K 27,786
279 Shkodër Pukë Pukë B 35,678
280 Shkodër Pukë Fushë-Arrëz B 18,116
281 Shkodër Pukë Qerret K 19,239
282 Shkodër Pukë Qelëz K 11,944
283 Shkodër Pukë Gjegjan K 21,034
284 Shkodër Pukë Fierzë K 11,412
285 Shkodër Pukë Iballë K 17,409
286 Shkodër Pukë Blerim K 12,458
287 Shkodër Pukë Qafë-Mali K 17,585
288 Shkodër Pukë Rrapë K 12,822
289 Vlorë Sarandë Sarandë B 106,906
290 Vlorë Sarandë Konispol B 12,849
291 Vlorë Sarandë Lukovë K 18,598
292 Vlorë Sarandë Dhivër K 17,530
293 Vlorë Sarandë Livadhja K 19,984
294 Vlorë Sarandë Xarrë K 14,965
295 Vlorë Sarandë Markat K 16,133
296 Vlorë Sarandë Ksamil K 20,672
297 Vlorë Sarandë Aliko K 17,131
298 Berat Skrapar Çorovodë B 39,883
299 Berat Skrapar Poliçan B 33,067
300 Berat Skrapar Qendër K 20,021
301 Berat Skrapar Potom K 10,418
302 Berat Skrapar Leshnjë K 8,577
303 Berat Skrapar Cepan K 10,153
304 Berat Skrapar Vendreshe K 7,393
305 Berat Skrapar Bogovë K 10,910
306 Berat Skrapar Zhepë K 13,608
307 Berat Skrapar Gjerbes K 11,010
308 Shkodër Shkodër Shkodër B 411,027
309 Shkodër Shkodër Vau i Dejës B 41,557
310 Shkodër Shkodër Postribë K 33,190
311 Shkodër Shkodër Pult K 17,654
312 Shkodër Shkodër Shosh K 9,110
313 Shkodër Shkodër Shalë K 16,854
314 Shkodër Shkodër Shllak K 10,941
315 Shkodër Shkodër Gur i Zi K 24,994
316 Shkodër Shkodër Vig-Mnelë K 11,126
317 Shkodër Shkodër Hajmel K 13,581
318 Shkodër Shkodër Bushat K 52,093
319 Shkodër Shkodër Bërdicë K 17,999
320 Shkodër Shkodër Velipojë K 15,639
321 Shkodër Shkodër Dajç (Bregbune) K 16,465
322 Shkodër Shkodër Ana e Malit K 12,597
323 Shkodër Shkodër Rrethinat K 54,056
324 Shkodër Shkodër Temal K 12,629
325 Gjirokastër Tepelenë Tepelenë B 33,624
326 Gjirokastër Tepelenë Memaliaj B 20,768
327 Gjirokastër Tepelenë Qendër K 14,175
328 Gjirokastër Tepelenë Fshat Memaliaj K 9,707
329 Gjirokastër Tepelenë Krahëz K 14,347
330 Gjirokastër Tepelenë Qesarat K 6,132
331 Gjirokastër Tepelenë Luftinjë K 16,005
332 Gjirokastër Tepelenë Buz K 9,912
333 Gjirokastër Tepelenë Kurvelesh K 13,825
334 Gjirokastër Tepelenë Lopez K 7,188
335 Tiranë Tiranë Vorë B 43,796
336 Tiranë Tiranë Kamëz B 232,065
337 Tiranë Tiranë Petrelë K 15,569
338 Tiranë Tiranë Bërzhitë K 21,248
339 Tiranë Tiranë Baldushk K 15,260
340 Tiranë Tiranë Zall Bastar K 23,419
341 Tiranë Tiranë Shëngjergj K 20,677
342 Tiranë Tiranë Dajt K 35,480
343 Tiranë Tiranë Vaqarr K 19,786
344 Tiranë Tiranë Pezë K 21,570
345 Tiranë Tiranë Ndroq K 16,588
346 Tiranë Tiranë Prezë K 14,195
347 Tiranë Tiranë Zall Herr K 24,458
348 Tiranë Tiranë Paskuqan K 93,544
349 Tiranë Tiranë Bërxullë K 22,025
350 Tiranë Tiranë Kashar K 45,611
351 Tiranë Tiranë Farkë K 34,870
352 Tiranë Tiranë Krrabë K 11,726
353 Kukës Tropojë Bajram Curri B 33,321
354 Kukës Tropojë Fshat Tropoje K 30,858
355 Kukës Tropojë Bytyç K 17,971
356 Kukës Tropojë Lekbibaj K 18,355
357 Kukës Tropojë Fierzë K 12,735
358 Kukës Tropojë Margegaj K 25,223
359 Kukës Tropojë Bujan K 13,648
360 Kukës Tropojë Llugaj K 9,529
361 Vlorë Vlorë Vlorë B 338,567
362 Vlorë Vlorë Orikum B 28,923
363 Vlorë Vlorë Selenicë B 21,578
364 Vlorë Vlorë Himarë B 37,139
365 Vlorë Vlorë Qendër K 35,881
366 Vlorë Vlorë Novoselë K 30,659
367 Vlorë Vlorë Brataj K 23,513
368 Vlorë Vlorë Hore Vranisht K 24,166
369 Vlorë Vlorë Shushicë K 18,143
370 Vlorë Vlorë Vllahinë K 19,196
371 Vlorë Vlorë Kote K 14,255
372 Vlorë Vlorë Sevastar K 14,835
373 Vlorë Vlorë Armen K 19,530
Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 5,850,000
TOTALI 17,689,642

 

TAB 3/1

RANSFERTA E PAKUSHTEZUAR PER QARQET 2014

Ne mije leke
Nr Qarku Transferta
e
Pakushtezuar
1 QARKU BERAT 78,470
2 QARKU FIER 85,248
3 QARKU ELBASAN 142,686
4 QARKU KORCE 100,539
5 QARKU KUKES 99,815
6 QARKU SHKODER 102,223
7 QARKU TIRANE 70,783
8 QARKU DURRES 67,096
9 QARKU VLORE 76,991
10 QARKU GJIROKASTER 88,033
11 QARKU DIBER 120,823
12 QARKU LEZHE 88,433
TOTALI 1,121,138

TAB 4

ne 000/leke
600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali
Funksioni Pagat Kontrib.e
Sigurimeve Shoqerore
Mallra dhe
Sherbime
Subvecionet Te Tjera
Transferta
Korrente Brendshme
Transferta
Korrente te Huaja
Transferta per Buxhetet Familiare dhe Individet Shpenzime
Kapitale te Patrupezuara
Shpenzime
Kapitale te Trupezuara
Totali
01 Sherbimet e Pergjithshme Publike 10,096,050 1,614,400 6,097,710 89,000 1,755,760 948,997 753,820 422,911 4,655,064 26,433,712
02 Mbrojtja 4,570,000 765,000 3,585,700 0 0 0 322,600 0 2,967,700 12,211,000
03 Rendi dhe Siguria Publike 13,956,500 2,272,080 3,942,420 0 0 11,500 324,640 5,300 2,027,869 22,540,309
04 Ceshtjet Ekonomike 2,808,350 447,950 2,516,270 440,000 128,510 19,320 1,653,680 -48,000 28,420,331 36,386,411
05 Mbrojtja e Mjedisit 364,000 54,500 84,000 0 9,900 0 1,560 103,000 894,802 1,511,762
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 400,000 48,500 232,500 450,000 0 0 280,000 20,862 19,748,275 21,180,137
07 Shendetesia 2,039,700 329,500 1,110,000 0 32,909,800 325,000 8,000 62,400 1,924,100 38,708,500
08 Argetimi, Kultura dhe Ceshtjet Fetare 797,400 131,570 182,070 0 796,300 27,260 540 0 192,360 2,127,500
09 Arsimi 25,497,000 4,245,500 1,318,050 350,000 4,350,000 15,000 894,500 0 3,371,500 40,041,550
10 Mbrojtja Sociale 1,259,000 205,000 538,000 271,000 100,939,314 5,800 22,900,000 0 951,526 127,069,640
Shpenzime te tjera te paklasifikuara* 131,355,000
Totali 61,788,000 10,114,000 19,606,720 1,600,000 140,889,584 1,352,877 27,139,340 566,473 65,153,527 459,565,521

* Ne zerin “Shpenzime te tjera te paklasifikuara” (Totali) jane perfshire: (i) pagesat per sherbimin e borxhit, (ii) kontigjenca per politika pagash dhe pensionesh,

(iii) fondi rezerve, dhe (iv) shpenzimet e pushtetit vendor (v) detyrimet e prapambetura

** Shpenzimet e pushtetit vendor nuk jane shperndare sipas funksioneve pasi ndarja e tyre eshte kompetence e ketij pushteti

TAB 5

 

ne 000/leke
600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali
Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat Kontrib.e
Sigurimeve Shoqerore
Mallra dhe
Sherbime
Subveci-
net
Te Tjera
Transfer.Korrente Brendshme
Transfer.
Korrente te Huaja
Transferta per Buxhetet Familiare dhe Individet Shpenzime
Kapitale te Patrupezuara
Shpenzime
Kapitale te Trupezuara
Totali
1 01120 Veprimtaria e Presidentit 1 Çelje nga buxheti 84,000 15,500 52,000 0 0 0 6,700 0 5,000 163,200
1 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 s Presidenca 84,000 15,500 52,000 0 0 0 6,700 0 5,000 163,200
2 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 218,000 35,000 85,000 0 0 0 0 0 25,000 363,000
2 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01120 Veprimtaria Ligjvenese 1 Çelje nga buxheti 255,000 45,000 220,000 0 0 12,000 0 0 0 532,000
2 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 s Kuvendi 473,000 80,000 305,000 0 0 12,000 0 0 25,000 895,000
3 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 195,000 30,000 165,125 0 0 70,000 7,000 0 60,000 527,125
3 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 s Kryeministria 195,000 30,000 165,125 0 0 70,000 7,000 0 60,000 527,125
4 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 120,000 20,000 55,000 0 0 21,000 1,200 0 30,000 247,200
4 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000
4 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 11,000
4 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 1 Çelje nga buxheti 115,000 16,000 90,000 0 55,000 0 0 2,000 106,500 384,500
4 04130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 650,000
4 04130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04160 Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. 1 Çelje nga buxheti 140,000 24,000 38,000 0 0 13,000 0 0 32,000 247,000
4 04160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 70,000
4 04160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 04160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 s Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetise dhe Sipermarrjes 375,000 60,000 183,000 0 55,000 34,000 1,200 2,000 949,500 1,659,700
5 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 145,000 22,500 54,000 0 0 30,000 1,200 0 9,000 261,700
5 01110 2 Financim i huaj , 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500
5 04220 Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit 1 Çelje nga buxheti 769,000 125,000 400,000 0 0 0 0 0 0 1,294,000
5 04220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 448,000 448,000
5 04220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000
5 04220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000 120,000
5 04220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 1 Çelje nga buxheti 325,000 53,800 495,000 0 0 0 0 3,000 199,000 1,075,800
5 04240 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 769,000 769,000
5 04240 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04240 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 154,000 154,000
5 04240 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04250 Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. 1 Çelje nga buxheti 110,500 18,500 92,000 0 0 0 1,655,000 0 4,200 1,880,200
5 04250 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 642,734 642,734
5 04250 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 95,000 95,000
5 04250 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 65,910 65,910
5 04250 5 Nga te ardhurat e veta 4,350 750 0 0 0 0 0 0 0 5,100
5 04860 Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor 1 Çelje nga buxheti 123,000 20,000 40,000 0 0 0 0 0 0 183,000
5 04860 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04860 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04860 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04860 5 Nga te ardhurat e veta 24,000 4,000 8,000 0 0 0 0 0 0 36,000
5 05470 Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore 1 Çelje nga buxheti 0 0 21,000 0 0 0 0 0 0 21,000
5 05470 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05470 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05470 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05470 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04230 Mbeshtetje per Peshkimin 1 Çelje nga buxheti 24,000 4,000 44,000 0 510 0 0 0 0 72,510
5 04230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
5 04230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000
5 04230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
5 04230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 s Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave 1,524,850 248,550 1,154,500 0 510 30,000 1,656,200 3,000 3,181,844 7,799,454
6 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 125,000 21,500 60,000 0 0 12,000 48,000 0 3,770 270,270
6 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 79,000 79,000
6 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 6,230 6,230
6 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04520 Transporti rrugor 1 Çelje nga buxheti 123,000 15,500 1,000,000 0 0 0 0 50,000 5,047,571 6,236,071
6 04520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 13,716,416 13,716,416
6 04520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300,000 2,300,000
6 04520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 2,200,000 2,200,000
6 04520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04530 Mbeshtetje per Studime ne Transport 1 Çelje nga buxheti 13,000 2,000 4,530 0 0 0 0 0 1,000 20,530
6 04530 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04530 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04530 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04530 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
6 04540 Transporti Detar 1 Çelje nga buxheti 50,000 8,000 15,000 0 0 0 0 0 52,800 125,800
6 04540 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000 750,000
6 04540 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04540 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 172,200 172,200
6 04540 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04550 Transporti Hekurrudhor 1 Çelje nga buxheti 13,200 2,200 6,500 440,000 0 0 0 0 105,000 566,900
6 04550 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04550 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04550 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04550 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04560 Transporti Ajror 1 Çelje nga buxheti 12,000 2,000 9,000 0 0 0 0 0 5,000 28,000
6 04560 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04560 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04560 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 04560 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06370 Furnizimi me Uje dhe Kanalizime 1 Çelje nga buxheti 40,000 8,000 12,500 450,000 0 0 0 12,862 1,727,561 2,250,923
6 06370 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 6,917,725 6,917,725
6 06370 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 581,663 581,663
6 06370 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 916,976 916,976
6 06370 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 06220 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 8,000 0 8,000
6 06220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 340,000 340,000
6 06220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 77,000 77,000
6 06220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000 65,000
6 06220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 s Ministria e Transportit dhe Infrastruktures 376,200 59,200 1,107,730 890,000 0 12,000 48,000 70,862 35,064,912 37,628,904
10 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 158,000 24,500 145,300 0 50,000 60,000 1,500 0 209,500 648,800
10 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 80,000
10 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 7,000 0 7,000
10 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01120 Menaxhimi i Shpenzimeve Publike 1 Çelje nga buxheti 280,000 50,000 229,000 0 0 0 0 0 10,000 569,000
10 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01130 Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 1 Çelje nga buxheti 0 0 700,000 0 50,000 20,000 99,000 0 0 869,000
10 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01140 Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore 1 Çelje nga buxheti 1,480,000 250,000 284,000 0 0 1,240 240 0 10,000 2,025,480
10 01140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 73,000 73,000
10 01140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01150 Menaxhimi i te Ardhurave Doganore 1 Çelje nga buxheti 920,000 150,000 360,000 0 0 6,840 2,420 26,436 16,236 1,481,932
10 01150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 247,000 418,000 665,000
10 01150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 6,975 38,158 45,133
10 01150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 67,195 67,195
10 01150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01160 Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore 1 Çelje nga buxheti 37,500 6,000 18,450 0 0 350 0 0 2,000 64,300
10 01160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 01160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 s Ministria e Financave 2,875,500 480,500 1,736,750 0 100,000 88,430 103,160 287,411 924,089 6,595,840
11 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 510,000 85,000 141,000 0 0 0 2,000 0 49,500 787,500
11 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 1 Çelje nga buxheti 19,050,000 3,190,000 670,000 0 0 0 240,000 0 1,779,700 24,929,700
11 09120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 10,300 10,300
11 09120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000
11 09120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 1 Çelje nga buxheti 4,300,000 705,000 136,450 0 0 0 65,000 0 771,738 5,978,188
11 09230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 20,000
11 09240 Arsimi i  Mesem (profesional) 1 Çelje nga buxheti 1,550,000 250,000 270,000 0 0 0 6,000 0 131,262 2,207,262
11 09240 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000
11 09240 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09240 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 77,000 77,000
11 09240 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09450 Arsimi Universitar 1 Çelje nga buxheti 22,000 5,500 18,500 350,000 4,350,000 0 410,000 0 145,500 5,301,500
11 09450 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000 210,000
11 09450 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09450 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 35,000
11 09450 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09770 Fonde per Shkencen 1 Çelje nga buxheti 0 0 12,000 0 0 15,000 150,000 0 0 177,000
11 09770 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09770 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09770 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 09770 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 08140 Zhvillimi i Sportit 1 Çelje nga buxheti 37,000 6,000 10,000 0 90,000 5,000 0 0 20,000 168,000
11 08140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 08140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 08140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 08140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 s Ministria e Arsimit dhe Sportit 25,469,000 4,241,500 1,277,950 350,000 4,440,000 20,000 873,000 0 3,440,000 40,111,450
12 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 82,000 13,000 37,000 0 0 0 1,900 0 5,000 138,900
12 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 08220 Trashegimia Kulturore dhe Muzete 1 Çelje nga buxheti 225,000 37,000 80,000 0 30,000 260 160 0 10,750 383,170
12 08220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 9,250 9,250
12 08220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 08220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 43,180 43,180
12 08220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 8,000
12 08230 Arti dhe Kultura 1 Çelje nga buxheti 452,000 74,500 50,000 0 140,000 2,000 140 0 105,180 823,820
12 08230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 08230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 08230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 08230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
12 s Ministria e Kultures 759,000 124,500 185,000 0 170,000 2,260 2,200 0 173,360 1,416,320
13 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 140,000 25,000 55,000 0 0 5,000 1,500 0 2,500 229,000
13 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
13 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07220 Sherbimet e Kujdesit Paresor 1 Çelje nga buxheti 41,500 7,000 30,000 0 8,625,000 0 0 6,000 43,788 8,753,288
13 07220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 493,100 493,100
13 07220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 58,600 58,600
13 07220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07330 Sherbimet e Kujdesit Dytesor 1 Çelje nga buxheti 408,200 65,500 740,000 0 15,665,800 0 1,000 53,400 531,956 17,465,856
13 07330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 706,900 706,900
13 07330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
13 07330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 61,756 61,756
13 07330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07450 Sherbimet e Shendetit Publik 1 Çelje nga buxheti 1,590,000 257,000 340,000 0 0 325,000 7,000 3,000 27,000 2,549,000
13 07450 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07450 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07450 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 07450 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 s Ministria e Shendetesise 2,179,700 354,500 1,165,000 0 24,290,800 330,000 9,500 62,400 1,927,600 30,319,500
14 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 210,000 34,700 80,860 0 0 7,000 1,140 1,000 35,870 370,570
14 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 1,017,000 1,017,000
14 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 600,200 600,200
14 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000
14 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01120 Publikimet Zyrtare 1 Çelje nga buxheti 21,250 3,500 25,000 0 0 0 0 0 100 49,850
14 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01130 Mjekesia Ligjore 1 Çelje nga buxheti 32,000 5,500 13,000 0 0 0 0 0 12,000 62,500
14 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03440 Sistemi i Burgjeve 1 Çelje nga buxheti 2,550,000 418,000 809,000 0 0 0 240 3,000 15,000 3,795,240
14 03440 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 750,000 750,000
14 03440 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03440 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03440 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor 1 Çelje nga buxheti 65,000 10,500 28,800 0 0 0 180 0 1,000 105,480
14 03350 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03350 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03350 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03350 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01160 Sherbimet per çeshtjet e biresimeve 1 Çelje nga buxheti 7,700 1,300 4,000 0 0 0 0 0 200 13,200
14 01160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01180 Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave 1 Çelje nga buxheti 94,000 15,600 21,000 0 0 0 300,000 0 500 431,100
14 01180 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01180 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01180 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 01180 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03490 Sherbimi i Proves 1 Çelje nga buxheti 74,000 12,200 30,000 0 0 0 0 0 100 116,300
14 03490 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03490 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03490 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 03490 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 s Ministria e Drejtesise 3,053,950 501,300 1,011,660 0 0 7,000 301,560 4,000 2,681,970 7,561,440
15 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 41,500 7,000 47,000 0 0 0 1,100 0 9,000 105,600
15 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 1 Çelje nga buxheti 572,000 56,500 850,000 0 0 305,000 0 0 9,000 1,792,500
15 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ 1 Çelje nga buxheti 178,000 23,000 55,000 0 0 0 0 0 0 256,000
15 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 s Ministria e Puneve te Jashtme 791,500 86,500 952,000 0 0 305,000 1,100 0 18,000 2,154,100
16 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 440,000 73,000 282,000 0 0 3,500 16,500 0 27,375 842,375
16 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03140 Policia e Shtetit 1 Çelje nga buxheti 8,000,000 1,327,380 2,119,000 0 0 10,000 260,000 0 527,000 12,243,380
16 03140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 337,000 337,000
16 03140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 146,499 146,499
16 03140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03150 Garda e Republikes 1 Çelje nga buxheti 840,000 142,000 177,000 0 0 0 23,800 0 30,000 1,212,800
16 03150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor 1 Çelje nga buxheti 394,000 65,500 93,000 0 0 0 2,700 0 10,000 565,200
16 01160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01170 Sherbimi i Gjendjes Civile 1 Çelje nga buxheti 320,000 53,000 170,000 0 0 0 150,000 30,000 10,000 733,000
16 01170 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01170 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01170 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01170 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01180 Menaxhimi i Rezervave te Shtetit 1 Çelje nga buxheti 65,000 11,000 20,700 0 0 0 0 0 6,000 102,700
16 01180 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01180 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01180 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 01180 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10910 Emergjencat Civile 1 Çelje nga buxheti 500,000 83,000 90,000 0 110,000 5,800 0 0 0 788,800
16 10910 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 38,000 38,000
16 10910 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 6,490 6,490
16 10910 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 6,636 6,636
16 10910 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 s Ministria e Brendshme 10,559,000 1,754,880 2,951,700 0 110,000 19,300 453,000 30,000 1,145,000 17,022,880
17 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 380,000 61,000 400,000 0 0 236,000 65,000 0 2,500 1,144,500
17 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02120 Forcat e Luftimit 1 Çelje nga buxheti 2,020,000 340,000 2,096,000 0 0 0 22,000 0 2,337,700 6,815,700
17 02120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 580,000 580,000
17 02120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09430 Arsimi Ushtarak 1 Çelje nga buxheti 550,000 91,000 170,000 0 0 0 13,000 0 0 824,000
17 09430 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09430 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09430 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 09430 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000
17 02150 Mbeshtetja e Luftimit 1 Çelje nga buxheti 2,100,000 350,000 1,448,700 0 0 0 297,000 0 50,000 4,245,700
17 02150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02280 Bashkepunimi Civilo – Ushtarak (AL-CIMIC) 1 Çelje nga buxheti 450,000 75,000 41,000 0 0 0 3,600 0 0 569,600
17 02280 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02280 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02280 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02280 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 s Ministria e Mbrojtjes 5,500,000 917,000 4,157,700 0 0 236,000 400,600 0 2,970,200 14,181,500
18 03520 Veprimtaria Informative Shteterore 1 Çelje nga buxheti 860,000 144,000 370,000 0 0 0 40,000 0 70,000 1,484,000
18 03520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 4,300 0 0 0 0 0 0 4,300
18 s Sherbimi Informativ Shteteror 860,000 144,000 374,300 0 0 0 40,000 0 70,000 1,488,300
19 08310 Sherbimet per shqiptaret jashte kufirit 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 240,000 0 0 0 0 240,000
19 08310 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08310 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08310 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08310 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08520 Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 62,000 0 0 0 0 62,000
19 08330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08340 Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 55,000 0 0 0 0 55,000
19 08340 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08340 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08340 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 08340 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 s Drejtoria e Radio Televizionit 0 0 0 0 357,000 0 0 0 0 357,000
20 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 115,000 19,200 27,600 0 0 200 0 500 4,500 167,000
20 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 s Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave 115,000 19,200 27,600 0 0 200 0 500 4,500 167,000
22 01520 Veprimtaria Akademike 1 Çelje nga buxheti 28,000 4,000 10,200 0 1,000 300 36,300 0 1,000 80,800
22 01520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000
22 01520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 01520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
22 01520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 s Akademia e Shkences 28,000 4,000 10,200 0 1,000 300 36,300 0 12,000 91,800
24 01120 Veprimtaria Audituese e KLSH 1 Çelje nga buxheti 199,000 27,000 55,000 0 0 16,150 0 0 4,100 301,250
24 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000
24 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 6,900 6,900
24 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 s Kontrolli i Larte i Shtetit 199,000 27,000 55,000 0 0 16,150 0 0 41,000 338,150
25 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 82,000 13,200 40,000 0 0 5,500 0 1,000 57,000 198,700
25 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10220 Sigurimi Shoqeror 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 46,871,000 0 0 0 0 46,871,000
25 10220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10430 Perkujdesi Social 1 Çelje nga buxheti 410,000 65,500 300,000 0 20,000 0 21,900,000 0 49,200 22,744,700
25 10430 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000 600,000
25 10430 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10430 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
25 10430 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10550 Punesimi, Formimi dhe Arsimi Profesional 1 Çelje nga buxheti 330,000 54,000 130,000 271,000 9,450 0 1,000,000 0 26,000 1,820,450
25 10550 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10550 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10550 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10550 5 Nga te ardhurat e veta 3,000 0 10,000 0 0 0 0 0 6,550 19,550
25 04170 Inspektimi ne Pune 1 Çelje nga buxheti 120,000 19,500 22,000 0 0 0 0 0 2,000 163,500
25 04170 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 04170 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 04170 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 04170 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10460 Perfshirja Sociale 1 Çelje nga buxheti 16,000 2,500 8,000 0 0 0 0 0 0 26,500
25 10460 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 112,350 112,350
25 10460 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 6,300
25 10460 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10460 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 08480 Mbeshtetje per Kultet Fetare 1 Çelje nga buxheti 9,800 1,600 6,070 0 108,900 0 240 0 1,000 127,610
25 08480 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 08480 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 08480 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 08480 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01190 Rehabilitimi  i te Perndjekurve Politik 1 Çelje nga buxheti 20,800 3,200 3,000 0 3,000 0 0 0 100 30,100
25 01190 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01190 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01190 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01190 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 s Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise 991,600 159,500 519,070 271,000 47,012,350 5,500 22,900,240 1,000 960,500 72,820,760
26 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 60,000 9,200 47,000 0 0 6,000 1,200 0 3,000 126,400
26 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05320 Programe per mbrojtjen e Mjedisit 1 Çelje nga buxheti 265,000 39,500 50,000 0 6,300 0 0 0 0 360,800
26 05320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 262,935 262,935
26 05320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 53,632 53,632
26 05320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 22,793 22,793
26 05320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 04260 Administrimi i Pyjeve 1 Çelje nga buxheti 375,000 58,500 100,000 0 10,000 0 0 0 140,000 683,500
26 04260 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 60,000
26 04260 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 34,000 34,000
26 04260 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000
26 04260 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05640 Administrimi i Ujrave 1 Çelje nga buxheti 99,000 15,000 13,000 0 3,600 0 0 0 0 130,600
26 05640 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 224,190 224,190
26 05640 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05640 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 05640 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 s Ministria e Mjedisit 799,000 122,200 210,000 0 19,900 6,000 1,200 0 820,550 1,978,850
28 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 970,000 150,000 308,190 0 0 57 0 0 60,000 1,488,247
28 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
28 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000
28 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 s Prokuroria e Pergjithshme 970,000 150,000 308,190 0 0 57 0 0 210,000 1,638,247
29 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 18,500 5,000 4,700 0 180 0 0 0 830 29,210
29 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 03310 Buxheti Gjyqesor 1 Çelje nga buxheti 1,380,000 190,000 332,820 0 0 0 0 2,300 106,870 2,011,990
29 03310 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 03310 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 03310 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 03310 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 s Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor 1,398,500 195,000 337,520 0 180 0 0 2,300 107,700 2,041,200
30 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese 1 Çelje nga buxheti 70,000 10,000 29,500 0 0 500 0 0 2,000 112,000
30 03320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 s Gjykata Kushtetuese 70,000 10,000 29,500 0 0 500 0 0 2,000 112,000
31 08320 Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 1 Çelje nga buxheti 66,000 11,200 13,000 0 0 2,000 0 0 1,000 93,200
31 08320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 08320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 08320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 08320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 s Agjensia Telegrafike Shqiptare 66,000 11,200 13,000 0 0 2,000 0 0 1,000 93,200
40 01110 Mbeshtetje per Partite Politike 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 190,000 0 0 0 0 190,000
40 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01120 Mbeshtetje per Shoqatat 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 9,000
40 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01130 Mbeshtetje per Organizatat e Veteraneve me Status 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000
40 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 s Partite Politike 0 0 0 0 201,000 0 0 0 0 201,000
50 01320 Veprimtaria Statistikore 1 Çelje nga buxheti 298,000 51,000 116,300 0 480 0 0 0 0 465,780
50 01320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 70,000
50 01320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 01320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 7,000
50 01320 5 Nga te ardhurat e veta 13,000 2,500 650 0 0 0 0 0 0 16,150
50 s Instituti i Statistikes 311,000 53,500 116,950 0 480 0 0 0 77,000 558,930
55 09820 Veprimtaria Arsimore 1 Çelje nga buxheti 25,000 4,000 18,200 0 0 0 10,500 0 1,000 58,700
55 09820 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 09820 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 09820 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 09820 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 900 0 0 0 0 0 0 900
55 s Shkolla e Magjistratures 25,000 4,000 19,100 0 0 0 10,500 0 1,000 59,600
56 06210 Programe Zhvillimi 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 06210 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 6,100,000 6,100,000
56 06210 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000
56 06210 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000
56 06210 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 s Fondi i Zhvillimit Shqiptar 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500,000 7,500,000
57 08220 Mbeshtetja e veprimtarise kinematografike 1 Çelje nga buxheti 7,600 1,270 5,000 0 70,000 18,000 0 0 2,000 103,870
57 08220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 08220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 08220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 08220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400
57 s Qendra Kombetare e Kinematografise 7,600 1,270 5,000 0 70,400 18,000 0 0 2,000 104,270
63 03320 Veprimtaria mbikqyrese e KLD 1 Çelje nga buxheti 55,500 8,500 27,000 0 0 0 420 0 2,000 93,420
63 03320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 03320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 03320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 03320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 s Keshilli i Larte i Drejtesise 55,500 8,500 27,000 0 0 0 420 0 2,000 93,420
66 03320 Sherbimi i avokatise 1 Çelje nga buxheti 62,000 9,500 15,000 0 0 1,000 0 0 0 87,500
66 03320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 36,400 36,400
66 03320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 03320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000
66 03320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 s Avokati i Popullit 62,000 9,500 15,000 0 0 1,000 0 0 40,400 127,900
67 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 28,500 4,000 10,000 0 0 750 420 0 1,500 45,170
67 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 s Komisioni i Sherbimit Civil 28,500 4,000 10,000 0 0 750 420 0 1,500 45,170
73 01610 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 60,000 8,000 16,680 0 0 200 3,200 0 3,000 91,080
73 01610 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01610 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01610 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01610 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01620 Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01620 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01620 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01620 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 01620 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 s Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 60,000 8,000 16,680 0 0 200 3,200 0 3,000 91,080
76 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 65,000 9,000 25,580 0 0 0 420 0 4,000 104,000
76 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 s Inspektoriati i Larte Kontrollit te Deklarimit te Pasurise 65,000 9,000 25,580 0 0 0 420 0 4,000 104,000
77 04120 Mbikqyrja e tregut & Garantimi i konkurences 1 Çelje nga buxheti 44,500 7,000 10,300 0 0 0 240 0 1,000 63,040
77 04120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 04120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 04120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 04120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 s Autoriteti i Konkurences 44,500 7,000 10,300 0 0 0 240 0 1,000 63,040
78 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 28,000 4,500 11,000 0 0 0 1,200 0 6,000 50,700
78 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01140 Drejtesia dhe Tregu i Brendshem 1 Çelje nga buxheti 33,000 5,500 7,000 0 0 0 0 0 0 45,500
78 01140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 01150 Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit 1 Çelje nga buxheti 25,000 4,500 31,000 0 0 0 0 0 0 60,500
78 01150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000 220,000
78 01150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 31,080 31,080
78 01150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 920 920
78 01150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 s Ministria e Integrimit 86,000 14,500 49,000 0 0 0 1,200 0 258,000 408,700
82 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 6,500 1,500 3,800 0 0 0 0 0 1,000 12,800
82 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 s Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 6,500 1,500 3,800 0 0 0 0 0 1,000 12,800
87 01320 Sherbime Qeveritare 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 89,000 0 0 0 0 28,000 117,000
87 01320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01130 Sherbimi i Prokurimit Publik 1 Çelje nga buxheti 42,800 7,000 29,700 0 0 0 0 0 7,000 86,500
87 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01140 Sherbime per Shoqerine e Informacionit 1 Çelje nga buxheti 79,000 13,000 200,000 0 15,000 106,800 0 0 365,700 779,500
87 01140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01150 Sherbime te tjera 1 Çelje nga buxheti 58,600 11,500 44,535 0 0 0 0 0 73,600 188,235
87 01150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01510 Sherbime per Teknologjine dhe Inovacionin 1 Çelje nga buxheti 14,400 2,500 30,160 0 35,100 200 0 0 36,000 118,360
87 01510 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01510 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01510 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01510 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike 1 Çelje nga buxheti 45,000 7,500 19,500 0 0 21,900 0 0 0 93,900
87 01330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 01330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 s Institucione te tjera Qeveritare 239,800 41,500 323,895 89,000 50,100 128,900 0 0 510,300 1,383,495
88 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 11,500 2,000 6,000 0 100,000 0 0 0 1,000 120,500
88 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 s Mbeshtetje per Shoqerine Civile 11,500 2,000 6,000 0 100,000 0 0 0 1,000 120,500
89 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 28,500 4,500 10,480 0 0 100 420 0 1,000 45,000
89 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 s Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale 28,500 4,500 10,480 0 0 100 420 0 1,000 45,000
91 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 22,000 4,500 8,000 0 0 0 0 0 1,000 35,500
91 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 s Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 22,000 4,500 8,000 0 0 0 0 0 1,000 35,500
92 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 15,000 3,000 11,000 0 0 0 0 0 1,000 30,000
92 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 s Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit 15,000 3,000 11,000 0 0 0 0 0 1,000 30,000
93 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 114,000 18,300 250,000 0 0 490 1,200 0 6,000 389,990
93 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 75,000 170,000 245,000
93 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000
93 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 4,000 28,000 32,000
93 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04320 Mbeshtetje per Energjine 1 Çelje nga buxheti 7,800 1,200 3,000 0 0 0 0 0 1,000 13,000
93 04320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04430 Mbeshtetje per Burimet Natyrore 1 Çelje nga buxheti 240,000 38,500 38,000 0 0 0 0 0 40,000 356,500
93 04430 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04430 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04430 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04430 5 Nga te ardhurat e veta 3,500 700 3,500 0 0 0 0 0 0 7,700
93 04440 Mbeshtetje per mbikeqyrjen e standarteve teknike te hidrokarbureve dhe minierave 1 Çelje nga buxheti 136,000 21,300 80,740 0 0 0 0 0 70,000 308,040
93 04440 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04440 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04440 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 04440 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 s Ministria e Energjise dhe Industrise 501,300 80,000 375,240 0 0 490 1,200 89,000 315,000 1,362,230
94 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 110,000 15,700 47,700 0 0 420 360 14,000 13,000 201,180
94 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 06180 Planifikimi Urban dhe Strehimi 1 Çelje nga buxheti 360,000 40,500 120,000 0 0 0 280,000 0 58,150 858,650
94 06180 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 1,090,000 1,090,000
94 06180 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 171,400 171,400
94 06180 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 302,800 302,800
94 06180 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000
94 04760 Zhvillimi i Turizmit 1 Çelje nga buxheti 35,500 5,500 12,600 0 63,000 6,320 0 0 2,252 125,172
94 04760 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 04760 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 04760 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 04760 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 3,900 0 0 0 0 0 0 3,900
94 s Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit 505,500 61,700 284,200 0 63,000 6,740 280,360 14,000 1,637,602 2,853,102

  TAB 5/1

ne 000/leke
Te tjera shpenzime te paperfshira ne buxhetet e Ministrive dhe Institucioneve Totali
Fondi Rezerve dhe Kontigjence i Keshillit te Ministrave 7,700,000
Fondi Rezerve i Keshillit te Ministrave 1,500,000
Politikat te reja pagash per Policine e Shtetit 1,000,000
Fondi Kontigjence per Politika Pensionesh 1,000,000
Fondi Kontigjence per Ruajtjen e Deficitit 3,000,000
Fondi i Vecante per pagat 1,200,000
Interesat 46,400,000
        Per borxhin e brendshem 36,600,000
        Per borxhin e huaj 9,800,000
Shpenzimet e Pushtetit Vendor 33,055,000
     Nga te ardhurat e veta 10,773,000
      Granti per pushteti vendor 18,982,000
      Nga te ardhurat nga transferimi i rentes 800,000
      Nga te ardhurat jo-tatimore 2,500,000
Shpenzime nga te ardhurat Jashte Limitit 1,700,000
Shpenzime nga te ardhurat e Arsimit te Larte 2,700,000
Investime nga te Ardhurat jashte Limitit te Arsimit te Larte 800,000
Detyrimet e prapambetura 35,000,000
Detyrimet e infrastruktures 12,000,000
Detyrimet tatimore 20,000,000
Te tjera 3,000,000
Te ardhurat e Fondeve Speciale 63,847,864
Totali 191,202,864
ne 000/leke
Te tjera shpenzime te paperfshira ne buxhetet e Ministrive dhe Institucioneve Totali
Fondi Rezerve dhe Kontigjence i Keshillit te Ministrave 7,700,000
Fondi Rezerve i Keshillit te Ministrave 1,500,000
Politikat te reja pagash per Policine e Shtetit 1,000,000
Fondi Kontigjence per Politika Pensionesh 1,000,000
Fondi Kontigjence per Ruajtjen e Deficitit 3,000,000
Fondi i Vecante per pagat 1,200,000
Interesat 46,400,000
        Per borxhin e brendshem 36,600,000
        Per borxhin e huaj 9,800,000
Shpenzimet e Pushtetit Vendor 33,055,000
     Nga te ardhurat e veta 10,773,000
      Granti per pushteti vendor 18,982,000
      Nga te ardhurat nga transferimi i rentes 800,000
      Nga te ardhurat jo-tatimore 2,500,000
Shpenzime nga te ardhurat Jashte Limitit 1,700,000
Shpenzime nga te ardhurat e Arsimit te Larte 2,700,000
Investime nga te Ardhurat jashte Limitit te Arsimit te Larte 800,000
Detyrimet e prapambetura 35,000,000
Detyrimet e infrastruktures 12,000,000
Detyrimet tatimore 20,000,000
Te tjera 3,000,000
Te ardhurat e Fondeve Speciale 63,847,864
Totali 191,202,864

TAB 6

TREGUESIT FISKALE TE BUXHETIT TE KONSOLIDUAR 2014

 

ne milion leke (in million of leks)
Nr. E  M  E  R  T  I  M  I Buxheti 2014 Ne % te PBB Buxheti
i Shtetit
Buxhetet e Fondeve Speciale Buxheti
Vendor
I T E M S
TOTALI TE ARDHURAVE 363,966 26.1% 289,345 63,848 9,573 TOTAL REVENUE
I. Te ardhura nga ndihmat 8,500 0.6% 8,500 Grants
II. Te ardhura tatimore 335,238 24.0% 260,617 Tax Revenue
II.1 Nga Tatimet dhe Doganat 260,617 18.7% 260,617 From tax offices and customs
Tatimi mbi Vleren e Shtuar 119,032 8.5% 119,032 V.A.T
Tatimi mbi Fitimin 23,007 1.6% 23,007 Profit Tax
Akcizat 47,815 3.4% 47,815 Excise Tax
Tatimi mbi te Ardhurat Personale 28,503 2.0% 28,503 Personal Income Tax
Taksa Nacionale dhe te tjera 36,357 2.6% 36,357 National Taxes and others
Taksa Doganore 5,903 0.4% 5,903 Customs Duties
II.2 Te ardhura nga Pushteti Vendor 10,773 0.8% 9,573 Local Taxes
Taksa Lokale 5,931 0.4% 5,931 Local Taxes
Tatimi mbi Pasurine (ndertesat) 3,642 0.3% 3,642 Property Tax
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel 1,200 0.1% Simple profit tax of small bisness
II.3 Te ardhurat nga Fondet Speciale 63,848 4.6% 63,848 Revenues from Special Funds
Sigurimi Shoqeror 53,929 3.9% 53,929 Social Insurance
Sigurimi Shendetesor 8,619 0.6% 8,619 Health insurance
Te ardhurat per kompensimin ne vlere te pronareve 1,300 0.1% 1,300 Revenues for owners’ in value-compensation
III. Te ardhura Jotatimore 20,228 1.5% 20,228 Nontax Revenue
Tran.Fitimi nga Banka e Shqiperise 1,200 0.1% 1,200 Profit transfer from BOA
Te ardhura nga Institucionet Buxhetore 12,728 0.9% 12,728 Income of budgetary institutions
Dividenti 600 0.0% 600 Divident
Tarifat e Sherbimeve 2,900 0.2% 2,900 Services Fees
Te tjera 2,800 0.2% 2,800 Others
TOTALI I SHPENZIMEVE 455,566 32.7% 250,101 136,310 33,055 TOTAL EXPENDITURE
I. Shpenzime Korrente 349,546 25.1% 179,081 136,310 33,055 Current Expenditures
1 Personeli 74,102 5.3% 74,102 Personnel expenditures
Paga 61,788 4.4% 61,788 Wages
Kontributi per Sigurime Shoqerore 10,114 0.7% 10,114 Social insurance contributions
Fondi i vecante i pagave 1,200 0.1% 1,200 Bonus fund
Politikat te reja pagash per Policine e Shtetit 1,000 0.1% 1,000 Contingency for new policies for state police
2 Interesat 46,400 3.3% 46,400 Interest
 Te Brendshme 36,600 2.6% 36,600 Domestic
 Te Huaja 9,800 0.7% 9,800 Foreign
3 Shpenzime Operative Mirembajtje nga te cilat: 35,179 2.5% 35,179 Operational & Maintenance of which:
Te qeverisjes qendrore 30,779 2.2%                  Central government
Arsimi i Larte 2,700 0.2%                     from revenues of Higher Education System
Te tjera jashte limitit 1,700 0.1%                       from Exceptional Revenues
4 Subvencionet 1,600 0.1% 1,600 Subsidies
5 Shpenzime per Fondet Speciale 136,310 9.8% 136,310 Social insurance outlays
Sigurime Shoqerore 100,800 7.2% 100,800 Social insurance
Sigurime Shendetesore 32,910 2.4% 32,910 Health insurance
Politika te reja pensionesh 1,000 0.1% 1,000 Contingency for new policies
Shpenzime per Kompensimin ne Vlere te Pronareve 1,600 0.1% 1,600 Expenditure for owners’ in value-compensation
6 Shpenzime per Buxhetin Vendor 33,055 2.4% 33,055 Local Budget expenditure
Granti nga buxheti i shtetit per pushtetin vendor 18,982 1.4% 18,982 Local Budget (Grant)
Fond i pakushtezuar 13,132 0.9% Unconditional Fund
Fondi i Zhvillimit te Infrastruktures vendore 5,850 0.4% Local Infrastructure Development Fund
Te ardhura nga taksat dhe tarifat vendore 10,773 0.8% 10,773 Local Budget (Own revenues)
Buxheti Lokal (Te ardhurat nga transferimi i rentes) 800 0.1% 800 Local Budget (from shared taxes revenues)
Buxheti Lokal (Nga te ardhurat jo-tatimore) 2,500 0.2% 2,500 Local Budget (from non-tax revenues)
7 Shpenzime te tjera 22,900 1.6% 21,800 Other expenditures
Pagesa e Papunesise 1,000 0.1% 1,000 Unemployment insurance benefits
Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia 19,000 1.4% 19,000 Social assistance and disability
Kompensim per ish te perndjekurit politike 1,800 0.1% 1,800 Compensation for ex political prisoners
Kompesim per shtresat ne nevoje 1,100 0.1% 1,100 Compensation for food and energy
II. Fondi Rezerve, Kontigjenca 4,500 0.3% 4,500 Reserve fund, Contingency
Fondi Rezerve 1,500 0.1% 1,500  Reserve Fund
Fond Kontigjence 3,000 0.2% 3,000 Contingency for deficit financing
III. Shpenzime Kapitale 66,520 4.8% 66,520 Capital expenditures
Financimi Brendshem 27,120 1.9% 27,120 Domestic financing
Nga te ardhurat e Arsimit te Larte 800 0.1% 800 From Higher Education System’s own revenues
Financimi Huaj 38,600 2.8% 38,600 Foreign financing
IV Detyrimet e prapambetura 35,000 2.5% 35,000 Arrears
Detyrimet e infrastruktures 12,000 0.9% 12,000 Infrastructure
Detyrimet tatimore 20,000 1.4% 20,000 Tax arrears
Te tjera 3,000 0.2% 3,000 Others
 DEFIÇITI -91,600 -6.6% 39,244 -72,462 -23,482 Cash Balance
FINANCIMI DEFIÇITIT 91,600 6.6% -39,244 72,462 23,482 Financing (Cash)
 Brendshem 46,100 3.3% Domestic
   Te ardhura nga privatizimi 300 0.0%   Privatization receipts
   Hua-marrje e brendshme 45,800 3.3%   Domestic borrowing
I Huaj 45,500 3.3% Foreign
   Hua afatgjate (e marre) per projekte 30,100 2.2%   Long-term Loan(Drawings)
   Ripagesat -19,600 -1.4%   Repayments
   Mbeshtetje buxhetore 35,000 2.5% Budget support
Produkti i Brendshem Bruto (PBB) 1,395,000 100%