Fjalime

Për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”

Duke diskutuar P/ligjin e paraqitur“PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN” lindin natyrshem pyetjet” 1-Pse po e ndryshojme ligjin egzistues? 2-Cilat jane arritjet e deri tanishme? 3-Cilat jane problematikat dhe shqetsimet?...
Lexo më shumë...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com