Tranzicioni dhe liria ekonomike në ShqipëriTransition and economic freedom in Albania
Ky libër i botuar në shqip dhe në anglisht është fokusuar në lidhjen ndërmjet aspekteve të tranzicionit ekonomik dhe konceptit të lirisë ekonomike. Libri përmban analizën e të dhënave mbi lirinë ekonomike dhe faktorët me ndikim në të për Shqipërinë. Qëllimi kryesor i librit është të jepen konceptet bazë që lidhen me lirinë ekonomike, të evidentohen faktorët e ndryshëm me ndikim në të si dhe të shihen prirjet e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë.